Categoriearchief: Studies

Fundamentenstudie hoofdstuk 5

Leer van dopen

Inleiding

In Hebreeën 6 vers 1 en 2 worden de onderdelen van het fundament beschreven, het eerste onderwijs aangaande Jezus Christus. De derde pijler van het fundament dat genoemd wordt is de leer van dopen. Deze leer van dopen bestaat uit een aantal onderdelen namelijk: de waterdoop en de doop in de Heilige Geest, de doop met vuur en de doop in het lichaam. Twee onderdelen zullen we in deze studie gaan behandelen, de waterdoop en de doop in de Heilige Geest.

De Waterdoop

Vlak voordat Jezus opgenomen werd in de Hemel gaf hij zijn discipelen de volgende opdracht:

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

Dit is een duidelijke opdracht van Jezus. Eerst de mensen tot discipelen maken en dan dopen. De doop die hier bedoeld wordt is de waterdoop.
Wat is de waterdoop nu eigenlijk?
In Johannes 3:1-20 beschrijft Johannes een gesprek dat Jezus heeft gehad met een overste der Joden genaamd Nikodemus. In dit gesprek vertelt Jezus dat je wedergeboren moet worden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen komen. Jezus spreekt over een geboorte uit water en Geest. De wedergeboorte is allereerst een geestelijke geboorte, iets wat in je innerlijk gebeurt. Door de wedergeboorte ben je inwoner van het Hemelse Jeruzalem geworden (Hebr. 12:22-24). Je leeft wel op deze wereld, maar je bent niet meer van deze wereld. Jezus spreekt ook over geboorte uit water. Wanneer je wedergeboren bent dan is er een "nieuw" leven in je ontstaan, maar ook je "oude" leven bestaat nog. Het oude leven dat vast zit aan de zonde moeten we op een of andere manier nog kwijtraken. In Titus 3 vers 5 wordt gesproken over het bad der wedergeboorte. Wat gebeurt er wanneer je een bad neemt? Al het vuil dat aan je kleeft zal achter blijven in het water. Zo kunnen we ook kijken naar de waterdoop. Wanneer je gedoopt wordt dan zal je "oude" (vuile, zondige) leven in het water achterblijven en zal het "nieuwe" (schone, vrij van zonden) leven tevoorschijn komen. Zo moeten we er ook naar kijken, het is een profetische handeling, een geloofsdaad. Je moet geloven dat je "oude" leven in het watergraf is achtergebleven en daar moet je het laten ook. Je moet je "oude" leven niet meer oprakelen. Al je zonden zijn vergeven en God zal er nooit meer op terugkomen.

Betekenissen van de doop

 1. De doop als bad der wedergeboorte
  De waterdoop hoort bij de wedergeboorte, het is één geheel. De wedergeboorte zonder de waterdoop is niet compleet. Je moet je "oude" leven kwijtraken.
  Titus 3:5
 2. De doop als besnijdenis van het hart
  Door de doop wordt je hart besneden. Je "oude" hart van steen wordt vervangen door een zacht kneedbaar hart. Een hart dat ontvankelijk is voor de Geest van God.
  Kol. 2:11, Eze. 36:25-27
 3. De doop als begrafenis en opstanding
  De doop symboliseert het medegekruisigd worden, het mede sterven, het mede begraven worden en het mede opstaan met Christus. Net zoals Jezus hebben we een plaats gekregen in de Hemelse gewesten.
  Rom. 6:3-4, Kol. 2:11-12, Efe. 2:6
 4. De doop als bekleding met Christus
  Je kunt het zien als je oude vieze kleren uittrekken en het aantrekken van een prachtig mooie feestkleed, Jezus zelf.
  Gal. 3:27
 5. De doop als bekleding met Christus
  Met de doop is je "oude" leven achtergebleven in het watergraf. Dit is niet het enige wat gebeurd is. Je hele innerlijke mens is gereinigd, inclusief het geweten.
  1Petr. 3:21-22

Jezus geeft het voorbeeld

Wanneer we het leven van Jezus bestuderen, dan zien we dat Jezus zijn bediening begon door zich eerst te laten dopen door Johannes de Doper in de Jordaan. Jezus was zonder zonde, maar toch liet Hij zich dopen. Toen Johannes de Doper in eerste instantie weigerde zei Jezus het volgende (Mat. 3:15):

"Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen."

Met andere woorden, dit is de manier waarop het moet gebeuren. Zo heeft God het bepaald, dit is de weg voor ons mensen die we moeten gaan.

Doop in de Heilige Geest

Op het moment dat je wedergeboorte plaatsvindt wordt je door God overladen met presentjes. Het is goed om dit te beseffen, want het is niet zomaar iets wat je krijgt. Laten we maar eens kijken wat die presentjes allemaal zijn:

Vrede met God:
"en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is"
(Kolozense 1:20)

Verlossing uit de macht van de boze en vergeving van zonde:
"En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade"
(Efeze 1:7)

Gods verbond met ons:
"En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt."
(Marcus 14:24)

Heiliging tot gehoorzaamheid:
"De uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd."
(1 Petrus 1:2)

Genezing:
"die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen."
(1 Petrus 2:24)

Rivieren van levend water:
"Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
(Johannes 7:38)

Dit zijn 7 presentjes die je van God ontvangen hebt, die stuk voor stuk heel kostbaar zijn. Maar er is nog iets wat God je wil schenken. Eén van de mooiste geschenken die God je ook nog wil geven is de doop in de Heilige Geest. Johannes de Doper had hier al een openbaring van God over gehad. Hij zegt het volgende over Jezus in Matteüs 3 vers 11:

"Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig
Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur."

Wanneer het moment van Jezus gevangenneming nadert belooft Jezus dat Hij de Heilige Geest zal sturen om tot in eeuwigheid bij hen te zijn (Johannes 14:16). De doop met de Heilige Geest was niet alleen voor de discipelen van Jezus. Deze doop is voor iedereen die wedergeboren is. Petrus zegt in Handelingen 2 vers 38-39 het volgende:

 1. En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
 2. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

Petrus zegt dat de Heilige Geest voor allen op dat moment is, maar ook voor hen die verre zijn. Met andere woorden, ook voor hen die op dat moment nog niet waren geboren. Dus ook voor ons.

Hoe kun je de Heilige Geest ontvangen?

In de Bijbel komen we een aantal voorbeelden tegen hoe mensen op verschillende manieren de Heilig Geest ontvangen. Er is geen standaard manier, voor iedereen zal dit verschillend zijn. Laten we de verschillende voorbeelden maar eens lezen.

 • Door gebed:
  "En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid."
  (Handelingen 4:31)
 • Door oplegging der handen:
  "Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest."
  (Handelingen 8:17) en ook (Handelingen 19:6)
 • Door het woord:
  "Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden"
  (Handelingen 10:44)

Voorwaarden voor het ontvangen van de Heilige Geest

De Bijbel is heel duidelijk in het feit dat de Heilige Geest niet zomaar voor iedereen beschikbaar is (Johannes 14:17):

"de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

Als we nogmaals naar Handelingen 2 vers 38 kijken, dan zien we hier twee voorwaarden die gesteld zijn, namelijk bekering of wedergeboorte en de waterdoop. Eigenlijk is de laatste niet echt een voorwaarde, want in de Bijbel kunnen we twee voorbeelden lezen waar er eerst de doop in de Heilige Geest plaats vindt en later pas de waterdoop. We kunnen ze lezen in Handelingen 9: 1-18 en Handelingen 10:1-48.

Eigenschappen van de Heilige Geest

Wanneer we de Heilige Geest in de Bijbel bestuderen, dan kunnen we een aantal eigenschappen onderscheiden van de Heilige Geest:

 • De Heilige Geest geeft kracht:
  "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde"
  (Handelingen 1:8)
 • De Heilige Geest leidt je in situaties:
  "Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel"
  (Matteüs 4:1)
 • De Heilige Geest is een leraar en naprediker:
  "maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb."
  (Johannes 14:26)

Als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan zul je dit ook merken in je leven. Je gaat veranderen in allerlei opzichten. Je zult merken dat je heel anders op dingen gaat reageren. Dit worden de vruchten van de Geest genoemd. Laten we maar eens kijken wat de vruchten van de Geest zijn, dit staat in Galaten 5 vers 22:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

Gaven van de Geest

Als we Handelingen 2 lezen, zien we dat de uitstorting met de Heilige Geest gepaard ging met een aantal tekenen:

 • geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;
 • en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
 • en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken

Door de vervulling van de Heilige Geest komen er ook gaven beschikbaar. Laten we maar eens lezen wat de gaven allemaal zijn in 1 Korinthe 12:8-11:

 1. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;
 2. aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;
 3. aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
 4. Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Deze gaven zijn beschikbaar door de doop in de Heilige Geest. In hoofdstuk 7 van de fundamenten studie komen we nog uitgebreid op deze gaven terug.

Fundamanten studie hoofdstuk 4

Geloof in God

Inleiding

Het tweede onderdeel van het fundament, zoals beschreven in Hebreeën 6 vers 1 en 2, is geloof in God. Net zoals bekering van dode werken is dit ook een heel belangrijk onderdeel van het fundament.
Bekering is de eerste stap, maar zonder geloof werkt het niets uit. Dus moeten we geloof hebben en dan gaat het wat uitwerken. De bijbel vertelt ons dat we geloof moeten hebben om eeuwig leven te ontvangen (Marc. 16:16, Joh.3:16).

Werelds geloof <=> Bijbels geloof

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen de Bijbelse definitie van geloof en de wereldse definitie. De wereldse definitie van geloof is niets meer dan een losse veronderstelling, zoiets als "ik geloof het wel". Het volgende wordt er mee bedoeld: "ik denk van wel, maar ik weet het niet zeker". Dit is niet wat de Bijbel met geloof bedoelt. Wanneer de Bijbel spreekt van geloof in God, dan wordt er niet bedoeld: "ik geloof in God, maar ik weet het niet zeker". Het bijbelse geloof staat loodrecht tegenover het niet zeker weten. Laten we maar eens lezen wat er in Hebreeën 11 vers 1 staat:

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Hier zien we gelijk al het verschil, namelijk dat het geloof waar de bijbel over spreekt een zekerheid en een bewijs is. Geloof is dus een overtuiging dat iets dat nog niet zichtbaar is zal gebeuren. Dit geloof brengt bovennatuurlijke resultaten voort, waarvan je normaal zou zeggen dat het onmogelijk is dat zoiets kan gebeuren. Maar het is mogelijk door geloof. Lees maar eens wat Jezus zegt in Marc. 11:23-24:

 1. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
 2. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Dit is een krachtige uitspraak. Wanneer we geloven zonder enige twijfel, dan kunnen we bij wijze van spreken de bergen in zee werpen. Heel vaak sluipt er echter toch twijfel in onze harten en werkt het geloof niet datgene uit waarop we hopen. Ook in de Bijbel vinden we hier een voorbeeld van. Je kunt het vinden in Matteüs14:23-33. Vol geloof stapt Petrus de boot uit en loopt over het water naar Jezus, maar ineens komt er toch twijfel en "verliest" hij zijn geloof en zinkt gelijk in het water. Wanneer ze later weer in de boot zijn, vermaant Jezus hem met "kleingelovige". Deze uitspraak van Jezus geeft aan, dat er dus verschil zit in de mate van geloof. Je kunt dus "klein" geloof hebben, maar hoe krijg je dan "groot" geloof? Voordat we daar naar gaan kijken is het goed om na te gaan waar het geloof vandaan komt. Dit kunnen we lezen in Efeze 2 vers 8:

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;"

Geloof is een gift van God, het is een deel van God zelf. Iedereen die zich bekeert zal van God een mate van geloof ontvangen, zoals staat in Romeinen 12:3:

"Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld."

We ontvangen dus een mate van geloof van God. Hoe zit dat dan als er over "klein" gelovigen wordt gesproken. We weten dat God ons alles in overvloed schenkt. Wanneer God ons dus geloof heeft gegeven, dan heeft hij dat ook in overvloed gegeven. Het gel of om bergen in de zee te werpen, hebben we ontvangen, we moeten het alleen benutten en activeren. Hoe kunnen we ons geloof activeren? Romeinen 10:17 zegt:

"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus."

Geloof komt door het woord van God. Dus door het bestuderen van Gods woord, de Bijbel, zul je God gaan leren kennen. De hele Bijbel staat vol over geloof. Wanneer je het leven van Jezus bekijkt, dan zul je ook ontdekken wie God is. Het hele doen en laten van Jezus spreekt van geloof. Wanneer hij voor iemand bad, dan was er geen twijfel in Hem. Degene waarvoor gebeden werd die genas, werd bevrijd of wat dan ook. Jezus handelde zoals Hij zijn Vader had zien handelen. Want zoals Jezus zegt "Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien". Wanneer je Gods wil leert kennen, dan zul je je geloof ook meer en meer gaan benutten.

Wederstaat de duivel

Ook de duivel weet wat geloof in God kan uitwerken. Hij weet dat, als je sterk staat in je geloof, hij niets kan uitrichten, dan heeft hij geen vat op je. Daarom zal hij er alles aan doen om je van je geloof af te helpen, om je te laten twijfelen. Hij zal het niet nalaten om, iedere keer als je bidt voor iets, je in je oor te fluisteren dat je niet genoeg geloof hebt. Hij zal er alles aan doen om je geloof "klein" te houden. Hij weet dat als het geloof een vaste overtuiging in je hart wordt, hij zal moeten vlieden. Jac. 4:7 zegt:

"Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden."

Hoe moet je weerstand aan de duivel bieden? 1 Petrus 5 zegt:

"Wederstaat hem, vast in het geloof"

Hoe kunnen we hem dan weerstaan met ons geloof? Ook hier geeft de bijbel antwoord op en wel in Efeze 6 vers 16 waar staat:

"neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven"

Zie je hoe krachtig dit is! Door het schild van geloof op te nemen kunnen we ALLE brandende pijlen van de boze doven. Met andere woorden: de duivel heeft geen ingang meer in je leven. Geen wonder dus dat hij er alles aan zal doen om je geloof klein te houden.

Activeer geloof

Wanneer je bijvoorbeeld bidt voor iemand, geloof dan dat het iets zal uitwerken. Dit geldt ook voor degene waarvoor gebeden wordt. Maar geloof alleen is niet voldoende, er moet ook een actie uit volgen, een stap in geloof. Laten we Lukas 5 vers 17-26 maar eens lezen, dan zal het duidelijk worden wat ik bedoel. Misschien ken je dit verhaal wel uit de kinderbijbel. De verlamde man die door zijn vrienden door een gat in het dak naar beneden wordt gelaten en aan de voeten van Jezus wordt gelegd. Jezus keek naar de verlamde man en zijn vrienden, en het eerste dat hij zag was geloof. En omdat Jezus geloof zag, kon hij handelen. Hij zei tegen de verlamde "tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis." De verlamde man zette een stap in geloof, hij bleef niet liggen, maar hij activeerde zijn geloof en stond op. Als je gelooft dan zal dit geloof ook een resultaat hebben. Jezus leert ons het volgende in Matteüs 21:22 "En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen."

"Geloof is de sleutel om God in beweging te zetten!!"

Groot geloof

Tijdens het leven van Jezus werd Jezus een aantal malen "verrast" toen hij mensen tegenkwam met een "groot" geloof. Lees Matteüs 8:5-13 maar eens. De hoofdman wist dat er maar één woord van Jezus nodig was om zijn dienstknecht te genezen. Een ander voorbeeld staat in Matteüs 15:22-28. De vrouw liet zich niet afschepen door Jezus, maar bleef volharden.

Geloofshelden

Wanneer je de bijbel leest kom je heel veel geloofshelden tegen. Mannen en vrouwen die hun geloof gegrondvest hadden in God. Wanneer je leest en ziet hoeveel geloof deze mensen hadden in God, dan kun je ervan op aan dat dit ook resultaat had. Soms was er maar één instructie van God nodig om een geloofsheld te activeren. We gaan al deze gebeurtenissen nu niet lezen, maar er is een hoofdstuk in de bijbel waar heel veel van deze geloofshelden opgenoemd worden. In Amerika hebben ze de "Hall of Fame", een plek voor beroemdheden. De Bijbel heeft zijn eigen "Hall of Faith", een plek voor geloofshelden. Lees Hebreeën 11 maar eens, en laat je geloof opbouwen.

Kenmerken van geloof

 • Geloof in God bevestigd (2Kron. 20:20)
 • Geloof is Hem welgevallig (Hebr. 11:6)
 • Geloof is een gift van God (Efe. 2:8)
 • Geloof is een zekerheid (Hebr. 11:1)

Fundamenten studie hoofdstuk 3

Bekering van dode werken

Inleiding

Het eerste wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is bekering van dode werken. De reden dat dit als eerste genoemd wordt is waarschijnlijk omdat het één van de belangrijkste stappen is die je zelf moet nemen. Dit is niet iets wat God of Jezus of iemand anders voor je kan doen, dit kan je alleen zelf doen. Natuurlijk zal je hulp krijgen als je je bekeert, alleen jij zult de eerste stap moeten zetten. Ook de manier waarop is belangrijk. Als je het doet omdat het je gevraagd of opgedrongen wordt of als je het doet uit emotie, dan zal het niets uitwerken. Maar doe je het omdat je door God overtuigd wordt, dat hetgeen wat je doet verkeerd is, dan zal het iets uitwerken.

Wat is bekering?

Laten we eerst eens stilstaan bij het woord bekering. Wat betekent het woord bekering eigenlijk?

"Bekering komt van het Griekse woord ´metanoia´ wat betekent een verandering van gedachten, zoals blijkt als iemand berouw heeft van een plan dat hij gevormd heeft of van iets dat hij gedaan heeft. Het is iets wat niet goed is vervangen voor iets beters, van zonde afkeren en naar God toekeren."

Dat het een belangrijke stap is, is wel duidelijk. Zowel Johannes de Doper als Jezus Christus beginnen hun bediening met de zin "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (zie Mat 3:1 & Mat. 4: 17). In die tijd had deze ene zin een enorme uitwerking. Lees Matteüs 3 vers 1 tot 6 maar eens. In vers 5 en 6 staat dat Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek naar hem toekwamen en dat ze zich lieten dopen, onder belijdenis van hun zonden. Je kunt het jezelf bijna niet voorstellen dat een groot gedeelte van de inwoners van Israël tot bekering kwam en zich liet dopen.
Een ander bekend voorbeeld is wanneer de 120 in de bovenzaal gedoopt worden met de Heilige Geest en Petrus begint te prediken. Ook hij heeft het over bekering en dit heeft een enorme uitwerking, want we weten dat op die dag 3000 mensen zich lieten dopen. Dit kun je lezen in Handelingen 2.

Wat duidelijk wordt uit de bovenstaande schriftgedeeltes is dat bekering de eerste stap is, gevolgd door berouw en belijdenis van zonden. Als deze stappen met een oprecht hart zijn gedaan dan zal God je vergeving schenken. Hij zal de zonden van je wegnemen en in de zee van vergetelheid gooien. God zal er NOOIT meer op terugkomen.

Bekering is ook een gift van God. Kijk maar eens wat er staat in Handelingen 5:31 en 11:18. Het is een gift voor iedereen. In 2 Petrus 3:9 staat dat het verlangen van God is dat "allen" tot bekering zullen komen. Misschien besef je het niet, maar met allen worden wel "alle mensen op deze wereld" bedoeld.

Helaas heeft het woord bekering in deze tijd zijn krachtige betekenis verloren. We lezen het in de bijbel, maar we zijn eigenlijk de ware betekenis ervan vergeten. Wat Johannes de Doper en Jezus bedoelden met bekering was een totale radicale verandering van denken. Iets wat begint in het hart en vervolgens je denken en je hele levenswandel verandert.
Toch is het niet zo dat dit alleen maar 2000 jaar geleden gebeurde, want zelfs nu gebeuren er nog veel grote bekeringen. We zien in tijden van opwekking ook grote bekeringen. Denk maar eens aan de opwekking in Wales en op de Hybriden eilanden, waar Gods geest de mensen overtuigde van zonden en de mensen zich massaal bekeerden.

In het Oude Testament staat het verhaal van Jona. Hij zat drie dagen in de vis werd toen uitgespuugd. Dit verhaal kent iedereen, maar wat daarna gebeurde is eigenlijk veel interessanter. Lees Jona 3:1-10 maar eens. Jona werd door God gezonden naar de stad en hij predikte daar een eenvoudige boodschap, maar met enorme impact, want alle inwoners bekeerden zich. Mijn verlangen is dat ook de mensen in onze woonplaatsen zich bekeren en massaal op de knieën gaan voor Koning Jezus.

Wat zijn dode werken?

Het woord bekering hebben we net behandeld, wat zijn nu dan de dode werken?
Dode werken kunnen verschillende dingen in je leven zijn:

 • Zonde waarvan je je nog niet bekeerd hebt;
 • Handelen vanuit een verkeerde motivatie. Bijvoorbeeld alleen iets doen wanneer je er zelf beter van wordt;
 • Handelen buiten God om.

Een dood werk is dus iets wat jezelf goed doet, iets wat geen rekening houdt met anderen. Iets dat niet vanuit God geboren is, iets dat zonder geloof gedaan wordt. Ook bidden of bijbel lezen kan een dood werk zijn. Jezus is hier heel duidelijk over in Matteüs 6:5-9.

Het zal duidelijk zijn dat dode werken nooit een positieve uitwerking zullen hebben. Laten we eens Matteüs 7: 16-20 lezen.

 1. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
 2. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.
 3. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.
 4. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
 5. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

Ook in Romeinen 6 vers 20 tot 23 kunnen we lezen wat er gebeurt als je geen goede vruchten voortbrengt.

 1. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid.
 2. Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood.
 3. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
 4. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Wat uit beide passages duidelijk wordt, is dat het doen van dode werken en/of zonden uiteindelijk de dood tot gevolg zal hebben. De vrucht van zonde is de dood, maar als je jezelf afkeert van zonden dan zul je eeuwig leven ontvangen.

Het is dus nodig om je radicaal van zonden en dode werken te bekeren. Misschien zijn er dingen in je leven, waarvan je niet zeker weet of het dode werken zijn. Of zijn er nog onbeleden zonden, dan is het goed om het onderstaand gebed te bidden:

Vader dank U wel voor de genade die U mij geschonken heeft.

Dank U wel dat ik me een kind van U mag noemen.

En Vader ik wil U vragen of U mijn hart wil doorzoeken.

Vader als er dode werken zijn in mijn leven, wilt U die dan aanwijzen,

zodat ik me er van kan bekeren en mijn hele leven op U kan richten.

Vader alles wat niet goed is wilt U dat wegnemen.

Ook Vader wil ik op dit moment mijn zonden belijden en vergeving hiervoor vragen.

Vader ik heb berouw hierover.

Vader in één van de psalmen vraagt David of U in hem een rein hart wilt scheppen.

Vader datzelfde wil ik U ook vragen. Schep in mij een rein hart, o Vader.

En Vader dit wil ik U vragen in Jezus naam.

Amen.

Fundamenten studie hoofdstuk 2

Wedergeboorte

Het eerste begrip wat we in deze studie gaan behandelen is de "wedergeboorte". Je vraagt je misschien af waarom beginnen we niet gelijk met het fundament beginnen? Het antwoord is heel duidelijk.
Dit is het allereerste wat er in je leven moet gebeuren. We kunnen alle pijlers van het fundament uitvoerig behandelen, maar als er geen wedergeboorte heeft plaats gevonden, dan blijven dit alleen maar woorden en wordt het geen fundament in je leven. Wedergeboorte is de allereerste stap. Het is God die een handreiking doet naar jou. In Johannes 15 vers 16 staat het volgende:

"Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam."

In de inleiding hebben we al behandeld wat Gods oorspronkelijke plan was en dat er door de zondeval een kloof was ontstaan tussen de mens en God (Jesaja 59:1-2). Wat ook duidelijk is geworden, is dat deze enorme kloof niet op een menselijke manier te overbruggen valt. We weten, dat door het herstelplan van God, Hij iedereen de mogelijkheid heeft gegeven om deze kloof te overbruggen. Hij heeft uit onvergankelijke liefde voor de mens Zijn eigen Zoon Jezus gegeven om aan het kruis te sterven voor onze zonden en zo is een weg gebaand naar Hem toe. Jezus zegt over zichzelf het volgende in Johannes 14 vers 6:

"Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Alleen door de wedergeboorte, oftewel het aannemen van Jezus als je Heer en Verlosser is de weg open naar God. Het mooie hiervan is dat deze weg al 2000 jaar open is en ook voor altijd open zal blijven, want het is Gods verlangen dat iedereen deze weg zal vinden (zie 2Petr. 3:9).

Laten we maar eens gaan lezen wat Jezus zelf over de wedergeboorte zegt in Johannes 3:1-21. In vers 3 staat:

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien."

De wedergeboorte is dus de sleutel om het Koninkrijk van God binnen te komen. Hoe gebeurt een wedergeboorte? In vers 5 staat:

"Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan."

Hier zien we dat de wedergeboorte een geestelijke geboorte is. Je wordt een nieuwe schepping door Jezus Christus (2Kor. 5:17). Je naam wordt opgeschreven in het boek des levens.

Aan de hand van een gelijkenis in Johannes over de ware wijnstok gaan we nog een keer naar de wedergeboorte kijken. Voor je verder gaat lees eerst Johannes 15:1-8 eens door.

Uit de eerste twee verzen wordt duidelijk dat Jezus de wijnstok is, wij de ranken en God de landman. Wanneer je wedergeboren wordt dan begint je nieuwe leven als een rank aan de wijnstok. In vers 4 zegt Jezus: "Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.". Je bent nu geheel afhankelijk geworden van de wijnstok, alle voedsel krijg je via hem. Als rank heb je voedsel nodig om te groeien. Dit eerste voedsel is wat de schrijver van de Hebreeën brief noemt het eerste onderwijs aangaande Christus. Dit voedsel helpt je om uit te groeien tot een volwaardige rank die vrucht gaat dragen. Want we hebben net gelezen in vers 16 dat je daarvoor geroepen bent. Om vrucht te dragen. Je zult ook gaan merken dat je als rank niet verwildert, want een goede landman zal de ranken op tijd snoeien zodat je vrucht blijft dragen en doordat je wordt gesnoeid zullen er ook grotere vruchten gaan groeien.

Wanneer er nog geen "wedergeboorte" is geweest in je leven, dan is dit de handreiking die God naar je doet. Gods liefde voor jou is zo groot dat Hij ook jou nu de mogelijkheid geeft om een kind van Hem te worden. Het enige wat je moet doen is Jezus toelaten in je hart, Hem accepteren als je Redder en Verlosser. Je kunt dit doen door het onderstaande gebed uit te spreken.

God in de Hemel ik kom tot U.

Ik weet en belijd dat ik een zondig mens ben.

Ik ging mijn eigen weg en miste daardoor het doel in mijn leven.

Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, zijn leven gaf voor mijn zonden.

Zijn bloed kan mij redden.

Vergeef mij Vader mijn zonden en het gaan van mijn eigen weg.

Ik heb hier berouw over.

In geloof ontvang ik nu Uw Zoon Jezus Christus als redder.

Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt en ik vertrouw mijn hele leven aan U toe.

Ik geloof dat ik nooit meer de oude zal zijn.

In Jezus naam.

Amen.

Dit is je wedergeboorte. Je hebt nu je leven aan Jezus gegeven, je zonden zijn vergeven en je bent vrijgekocht door het bloed van Jezus. Vanaf nu zal alles veranderen. Je zult gaan merken dat er een God is die om je geeft. Er is nog één belangrijk ding wat je moet doen. Wat je zojuist gedaan hebt moet je met mensen in je omgeving delen. Bel ons op of stuur een email zodat we samen deze vreugde kunnen delen.

Fundamenten studie hoofdstuk 1

Inleiding

Als je om je heen kijkt naar de mensen die rondom je zijn, dan lijkt meestal alles aan de buitenkant prima in orde, maar als je goed kijkt en door de façade heen prikt, dan kom je heel veel ellende en verdriet tegen. Heel bepalend is dan op welk fundament je je leven hebt gebouwd. Is dat een fundament gebaseerd op wereldse zaken (je baan, je geld, je vrienden enz.) of is het gebaseerd op een relatie met God. Als je fundament op wereldse zaken gebaseerd is en er gebeurd iets onverwacht wat grote gevolgen heeft in je leven, dan blijkt dat het fundament waarop je vertrouwde toch niet zo stevig te zijn. In het boek Matheus 7 vers 24 tot 27 staat de gelijkenis van Jezus over twee huizen.

 1. Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
 2. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.
 3. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.
 4. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Wat uit de tekst naar voren komt is dat je een huis op twee manieren kan bouwen:

 • op de rots of op het zand;
 • goed of verkeerd;
 • verstandig of dwaas;
 • met of zonder fundament;
 • horen en doen of alleen horen;
 • relatie of religie.

Wat Jezus hier uitspreekt is een ernstige waarschuwing voor ons leven. Wanneer je een huis bouwt op de rots en er komen stormen, zware regens en vloedgolven dan blijft dit huis overeind staan. Maar het huis wat op het zand gebouwd was is tot een bouwval geworden. Voor het woord huis kun je ook leven lezen.
Wanneer je nu opnieuw vers 24 leest, dan blijkt dat, als er geen fundament is, je leven tot een grote puinhoop kan veranderen.

In de bijbel staat het verhaal van de rijke jongeling. Lees Matheus 19 vers 16 tot 25 maar eens. Hier zien we een voorbeeld van iemand wiens fundament op geld gebouwd is. Wanneer Jezus hem aangeeft hoe hij het “eeuwig” leven kan beërven, dan haakt hij af, want hij had zijn levenshuis op een verkeerd fundament gebouwd en was niet bereid deze af te breken en opnieuw op te bouwen op het juiste fundament.

Gods oorspronkelijk plan

Voordat we verder gaan, is het goed om te begrijpen wat God zijn plan was toen Hij de mens schiep. Want God heeft de mens niet zomaar geschapen. Hij had/heeft een duidelijk doel voor ogen. Hij wilde dat de mens samen met Hem zou regeren over alles wat Hij geschapen had. In Genesis 1 vanaf vers 26 kunnen we lezen dat God de mens schiep naar zijn beeld. Hij schiep de mens als een superieur wezen en gaf de mens de opdracht om over de wereld te heersen.

 1. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 2. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
 3. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

In Psalm 8 kunnen we lezen over de macht die God aan de mens gegeven heeft.

 1. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
 2. Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
 3. Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
 4. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
 5. schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds,
 6. de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

Helaas komt er een kink in de kabel als Adam en Eva zondigen. Lees Genesis 3 maar eens. Adam en Eva zondigden door toch van de boom van goed en kwaad te eten. Het plan dat de mens voor eeuwig zou blijven leven wordt daarom gewijzigd. In Gen. 3 vanaf vers 22 staat dat God Adam en Eva uit het Paradijs verdreef, zodat ze niet meer van de “boom des levens” konden eten.

 1. En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.
 2. Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
 3. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

God verdreef hen uit het Paradijs en sloot de weg af naar “de boom des levens”. Dit betekende dat opdat moment Adam en Eva hun eeuwig leven “verloren”. Maar ik ben er van overtuigd dat God op het moment dat Hij zijn plan wijzigde, dat Hij gelijk al een “Herstel plan” klaar had voor de mens.

Gods herstel plan

God houdt zoveel van de mensen dat Hij toch het oorspronkelijke plan dat Hij had voor de mens, op één of andere manier door wilde laten gaan. Alleen hiervoor was wel een volmaakt offer voor nodig. Iemand die zonder zonde was en bereid was om alle zonde op zich te nemen. De mens zelf kon niet zonder zonde leven. Daarom had Hij iemand anders nodig. Iemand die geheel zonder zonde was en bereid was om alle zonde en ziekten op zich te nemen. Er was maar één persoon die daaraan voldeed en dat was Zijn eigen zoon Jezus. Deze was zonder zonde en was bereid om alle zonden van de mensen te dragen zodat er weer een mogelijkheid was voor de mens om eeuwig te leven. Johannes 3 vers 16 zegt:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

God stuurde dus zijn Zoon naar de aarde om daar als mens rond te wandelen en te bewijzen dat je als mens zonder zonde kan wandelen. Ook Jezus werd door de duivel verzocht om te zondigen, maar de duivel kon geen vat op hem krijgen. Jezus trok door het land en overal waar Hij kwam genas hij de zieken, dreef boze geesten uit en leerde de mensen over God en hoe ze behouden konden worden. Uiteindelijk werd Jezus gevangen genomen en gekruisigd. Hiermee ging het herstel plan van God in vervulling. Jezus stierf aan het kruis en nam alle zonde en ziekten van alle mensen, ook van jou en mij, op zich. Hierdoor kwam er voor de mens weer de mogelijkheid om “eeuwig” te kunnen leven. In Markus 16 vers 16 staat:

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.”

Dus door geloof in Jezus Christus en de bijbehorende doop is het mogelijk om weer een kind van God te worden en voor “eeuwig” te kunnen leven. Door de zondeval is de mens veroordeeld. Als je Jezus accepteren als je persoonlijke verlosser is er geen veroordeling meer, want Jezus is gekomen om de wereld te redden in plaats van te oordelen (Johannes 3:17).

Als je dit leest en je hebt je leven nog niet aan Jezus gegeven, dan is er nu een gelegenheid voor. Bid het onderstaande gebed hardop

God in de Hemel ik kom tot U.
Ik weet en belijd dat ik een zondig mens ben.
Ik ging mijn eigen weg en miste daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt en ik vertrouw mijn hele leven aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.

Als je dit hebt uitgesproken met heel je hart, in geloof, dan heb je nu je leven aan Jezus gegeven. Je zonden zijn vergeven en je bent nu vrijgekocht door het bloed van Jezus. Vanaf nu zal alles veranderen. Je zult merken dat er een God is die om je geeft. Dit is de eerste stap die je hebt gezet richting God en je zult merken dat God ook stappen zet in jouw richting. Er is nog één belangrijk ding wat je moet doen. Wat je zojuist gedaan hebt moet je met mensen in je omgeving delen. Bel ons op (036-5451328) of stuur ons een email zodat we samen deze vreugde kunnen delen.

Wat zijn de fundamenten van ons geloof?

We hebben nu al verschillende malen gesproken over het fundament en de fundamenten van ons geloof. Maar wat is het fundament dan en wat zijn nu eigenlijk deze fundamenten? In 1 Kor. 3 vers 11 staat het volgende:

“Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.”

Met andere woorden Jezus is de rots, het fundament waar we ons levenshuis op moeten gaan bouwen. Wat de fundamenten van ons geloof zijn kunnen we lezen in Hebreeën 6 vers 1 en 2:

 • bekering van dode werken;
 • geloof in God;
 • de leer der dopen;
 • oplegging der handen;
 • de opstanding der doden;
 • het eeuwig oordeel.

Deze fundamenten zullen we in de komende weken stuk voor stuk gaan behandelen, zodat deze fundamenten niet zomaar een paar Bijbelstudies zijn, maar ook fundamenten in je eigen leven zullen gaan worden.

Als het fundament ligt dan kunnen we gaan bouwen. Want een fundament ligt er niet voor niets, daar moet iets op gebouwd worden. In Efeze 2 vers 19 – 22 staat het volgende:

 1. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,
 2. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
 3. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here,
 4. In wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Het bouwwerk wat uiteindelijk gebouwd moet gaan worden is een tempel, een huis waar God zelf in wil wonen. God wil graag in je wonen, maar dan moet het fundament wel in orde zijn en moet het bouwwerk wel bewoonbaar zijn. Ben je bereid om het juiste fundament in je leven te leggen en om de tempel te gaan bouwen?

Introductie fundamenten studie

Inleiding

Wat is het doel van deze cursus? Zoals je ziet laat ik de naam van de cursus bewust nog even weg. Ik kan het een beginnerscursus noemen. Het is een cursus voor de mensen die net tot geloof zijn gekomen en nog vol zitten met vragen. Maar het is ook een fundamentenstudie. Het behandelt alle aspecten die met de fundamenten van ons geloof te maken hebben. En het is ook een discipelschap training, die helpt om op te groeien tot een discipel van Jezus Christus. Maar bovenal is het een cursus die je helpt om je persoonlijke relatie met God te verstevigen. Dus wat de juiste naam voor de cursus is? Dat mag je zelf bepalen.

Als net bekeerde zit je nog zo vol met vragen. Je hebt net je leven aan Jezus gegeven en dan wordt er gesproken over vergeving van zonde, je laten dopen, doop in de Heilige Geest enz. Je leest vol enthousiasme je Bijbel, maar eigenlijk snap je er nog niet zoveel van. Deze cursus zal je dan helpen, zodat je weet wat er met deze begrippen bedoeld wordt. We gaan de fundamenten, waar ons geloof op gebouwd gaat worden stuk voor stuk behandelen, zodat de fundamenten ook werkelijkheid in je leven gaan worden. Want als het fundament goed is, dan kan er ook op gebouwd worden. Wanneer je pas tot geloof gekomen bent, dan ben je als het ware nog een kleine baby. Maar een baby moet opgroeien, eerst tot kind, dan als zoon en zo tot een ware discipel van Jezus Christus.

Wanneer je deze online cursus gaat volgen, dan zul je zeker veranderen. Je zult merken dat het leven van een "christen" helemaal niet saai is, maar dat er van alles gebeurt, dat er een doel is in je leven. Het zal je relatie met God gaan versterken, Hem gaan leren kennen als een liefhebbend vader, die dag en nacht voor je klaarstaat, om je te helpen, te vertroosten of wat er ook maar nodig is. Ik bid dat dit allemaal zal gebeuren in je leven, in Jezus naam. Amen.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden in de fundamentenstudie behandeld:

 • Inleiding
 • Wedergeboorte
 • Bekering van dode werken
 • Geloof in God
 • Leer van dopen
 • Oplegging der handen
 • De gaven van de Geest
 • Opstanding der doden
 • Het lichaam van Christus
 • Eeuwig oordeel
 • Financiën