Statuten

Statuten Kerkgenootschap

Artikel 1 NAAM EN ZETEL

 1. Het Kerkgenootschap is opgericht 1 mei 2002.
 2. Het Kerkgenootschap draagt de naam: Christengemeente Nieuw Leven Almere.
 3. Het Kerkgenootschap is een rechtspersoon naar Nederlands recht als bedoeld in artikel 2 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Het Kerkgenootschap is statutair gevestigd te Almere.

Artikel 2 GRONDSLAG

Het kerkgenootschap heeft tot grondslag haar beginselverklaring, welke als volgt luidt:

 1. De eenheid van God:
  De eenheid van God, de Schepper van hemel en aarde, de Verlosser van de mensheid Zichzelf geopenbaard als drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 2. De geïnspireerde geschriften:
  De Bijbel is Gods onfeilbaar woord, de geschriften zijn door Hem geïnspireerd en zijn de openbaring van Hem aan de mensen.
 3. De Godheid van de Here Jezus Christus:
  De Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon; ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, is gestorven aan het kruis voor onze zonden, lichamelijk opgestaan uit de dood, verschenen aan Zijn discipelen, opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God de Vader, waar Hij voor ons bidt en pleit.
 4. De Godheid van de Heilige Geest:
  De Heilige Geest is de Trooster, beloofd door de Here Jezus en gezonden door de Vader, de na prediker van het Woord, die ons leidt en Gods eeuwige bedoelingen aan ons bekend maakt.
 5. De val van de mens doorzonde:
  De mens is door God volmaakt geschapen, maar door de zondeval is er een eeuwige scheiding gekomen tussen God en de mens.
 6. De redding van de mens:
  Door het bloed van Jezus Christus, het volmaakte offer, is er de mogelijkheid voor de mens om gered en verlost te worden van de macht van zonde. Niet door werken, maar door geloof in Hem alleen.
 7. De gemeente:
  De gemeente is het universele lichaam van Christus. Alle ware gelovigen maken deel uit van dit lichaam en de Here Jezus zelf is het hoofd. Dit lichaam kwam tot leven op de eerste pinksterdag door de uitstorting van de Heilige Geest.
 8. Het fundament van de gemeente:
  Het fundament van de gemeente wordt gevormd door de apostelen en profeten, en de Here Jezus Christus zelf is de Hoeksteen.
 9. De doop in de Heilige Geest:
  Voor een ieder, die de Here Jezus Christus als zijn persoonlijke verlosser heeft aangenomen, is er de doop in de Heilige Geest. Hij is de Geest van troost, waarheid en openbaring.
 10. De geestelijke gaven:
  Naast het spreken in tongen zijn er nog andere uitingen van de Heilige Geest. Deze geestelijke gaven worden door de Heilige Geest aan een ieder in het bijzonder toebedeeld en zijn gegeven tot welzijn van allen.
 11. De vijfvoudige bediening:
  De vijfvoudige bediening; de apostel, profeet, herder, leraar en evangelist, is door de Here Jezus Christus gegeven aan de gemeente om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.
 12. De grote opdracht:
  Iedereen die vervuld is met de Heilige Geest heeft kracht ontvangen om getuige van de Here Jezus Christus te zijn, om de natiën tot Zijn discipelen te maken, te dopen en te onderrichten in het Woord van God.

Artikel 3 DOEL-STELLING

Het kerkgenootschap heeft ten doel:

 1. De mensen tot nieuw leven te brengen:
  a) door de verkondiging van het Evangelie;
  b) door te handelen naar de wet “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’;
  c) door het christen zijn uit te leven;
  d) door de mensen tot hun persoonlijke verlosser, de Here Jezus Christus, te leiden.
 2. Dienstverlening aan de samenleving door diaconale, materiële en humanitaire hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Artikel 4 BESTUUR VAN HET KERKGENOOTSCHAP

 1. De voorzitter van de leidersteam:
  • a) De voorzitter van het leidersteam is de leidende opziener / oudste, de eerste onder de gelijken, hij draagt de eindverantwoording over:
   • 1) Het Kerkgenootschap.
    2) De verkondigde leerstelling in de gemeente. De voorzitter heeft het recht om in te grijpen en daarbij passende maatregelen te treffen.
  • b) Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door het leidersteam.
  • c) De voorzitter behoudt zijn taak tenzij hij vrijwillig vertrekt, of tenzij het bepaalde in artikel 4.1.d er/of de eisen in artikel 6 van toepassing zijn.
  • d) Als de voorzitter zijn taak beëindigt als gevolg van een nieuwe levensroeping is het de plicht van de vertrekkende voorzitter om samen met het leidersteam in gebed en vasten een nieuwe voorzitter te zoeken.
  • e) De voorzitter kan na advies van het leidersteam zoals vermeld in artikel 4.2.a, één van de leden, die zijn taak niet vervult en/of aan de eisen in artikel 6 niet voldoet, ontslaan.
  • f) Nieuwe kandidaten worden gekozen door de voorzitter na samenspraak met het leidersteam, zoals vermeld in artikel4.2.a g) De voorzitter zal toezien op kerkgenootschap en
   • 1) Wijst een penningmeester aan.
   • 2) Benoemt een secretaris.
 2. Het leidersteam:
  • a) De individuele leden van het leidersteam zijn aangesteld overeenkomstig hun gaven, bekwaamheden, bediening en hun levenswandel. Het is het voorrecht van de voorzitter om het leidersteam samen te stellen.
  • b) Het bestuur van het kerkgenootschap wordt uitgeoefend door het leidersteam.
  • c) Van het leidersteam wordt verwacht, dat zij aan de eisen voldoen welke genoemd worden in 1 Timotheüs 3: 1-13 en dat zij kunnen aanblijven zolang zij de taak van een opziener / oudste wensen te vervullen.
 3. Besluitvorming:
  Besluiten van de vergadering van het leidersteam worden doorgevoerd als deze unaniem genomen zijn. Als er geen instemming is in de besluitvorming dan wordt deze niet uitgevoerd.

Artikel 5 FINANCIEEL BEHEER

 1. De financiën:
  De financiën die nodig zijn om het werk van het kerkgenootschap te kunnen uitvoeren worden opgebracht door:
  a) vrijwillige tienden en offer- en liefdegaven
  b) giften en schenkingen
  c) legaten en erfstellingen
  d) alle overige geldmiddelen die het kerkgenootschap ontvangt. Erfstellingen kunnen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Het Kerkgenootschap heeft het recht om subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en dergelijke te weigeren.
 2. De financiële administratie:
  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De financiële administratie zal periodiek (maand- en jaarverslag) schriftelijk worden overlegd worden aan de voorzitter.
 3. Uitvoering:
  Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Kerkgenootschap op zodanige wijze een administratie te voeren dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 6 LIDMAATSCHAP

 1. Leden van het kerkgenootschap: Onder leden van het kerkgenootschap worden verstaan allen die:
  a) de grondslag en de doelstelling onderschrijven en daarmee voldoen aan de eisen gesteld in deze statuten
  b) de visie, het beleid en de werkwijze onderschrijven en accepteren
  c) de wens tot invoeging in de gemeente aan het leidersteam kenbaar hebben gemaakt en zich daarmee onder gezag en geestelijke bescherming van het kerkgenootschap willen stellen.
 2. Uitsluiten van het Kerkgenootschap: Indien een lid niet wil voldoen of niet meer voldoet aan de gestelde eisen van artikel 6.1.a en 6.1.b, of indien de levenswandel in strijd is met de christelijke levenswandel, dan heeft het leidersteam het recht om het bovengenoemde lid uit te sluiten van het Kerkgenootschap.

Artikel 7 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Al hetgeen naar oordeel van het leidersteam nadere regeling behoeft, moet worden geregeld bij huishoudelijk reglement.
 2. Dit reglement mag geen met de wet of met deze statuten strijdige bepalingen bevatten.

Artikel 8 HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN

Het leidersteam is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van artikel 2 (Grondslag), artikel 3 (Doelstelling) en dit lid.

Artikel 9 OPHEFFING

 1. Tot opheffing van het kerkgenootschap kan te allen tijde door het leidersteam worden besloten.
 2. Bij eventuele ontbinding van het kerkgenootschap vallen al haar bezittingen toe aan een door voorzitter aangewezen ander kerkgenootschap of aan een ander rechtspersoon die een gelijk nagenoeg gelijk doel heeft.

Artikel 10 SLOTBEPALING

 1. Over alle zaken waarin deze statuten niet voorzien zal door het leidersteam besloten worden.
 2. Bij twijfel of geschillen over de juiste uitleg of beoordeling van deze statuten beslist de voorzitter.