Fundamentenstudie hoofdstuk 5

Leer van dopen

Inleiding

In Hebreeën 6 vers 1 en 2 worden de onderdelen van het fundament beschreven, het eerste onderwijs aangaande Jezus Christus. De derde pijler van het fundament dat genoemd wordt is de leer van dopen. Deze leer van dopen bestaat uit een aantal onderdelen namelijk: de waterdoop en de doop in de Heilige Geest, de doop met vuur en de doop in het lichaam. Twee onderdelen zullen we in deze studie gaan behandelen, de waterdoop en de doop in de Heilige Geest.

De Waterdoop

Vlak voordat Jezus opgenomen werd in de Hemel gaf hij zijn discipelen de volgende opdracht:

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

Dit is een duidelijke opdracht van Jezus. Eerst de mensen tot discipelen maken en dan dopen. De doop die hier bedoeld wordt is de waterdoop.
Wat is de waterdoop nu eigenlijk?
In Johannes 3:1-20 beschrijft Johannes een gesprek dat Jezus heeft gehad met een overste der Joden genaamd Nikodemus. In dit gesprek vertelt Jezus dat je wedergeboren moet worden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen komen. Jezus spreekt over een geboorte uit water en Geest. De wedergeboorte is allereerst een geestelijke geboorte, iets wat in je innerlijk gebeurt. Door de wedergeboorte ben je inwoner van het Hemelse Jeruzalem geworden (Hebr. 12:22-24). Je leeft wel op deze wereld, maar je bent niet meer van deze wereld. Jezus spreekt ook over geboorte uit water. Wanneer je wedergeboren bent dan is er een "nieuw" leven in je ontstaan, maar ook je "oude" leven bestaat nog. Het oude leven dat vast zit aan de zonde moeten we op een of andere manier nog kwijtraken. In Titus 3 vers 5 wordt gesproken over het bad der wedergeboorte. Wat gebeurt er wanneer je een bad neemt? Al het vuil dat aan je kleeft zal achter blijven in het water. Zo kunnen we ook kijken naar de waterdoop. Wanneer je gedoopt wordt dan zal je "oude" (vuile, zondige) leven in het water achterblijven en zal het "nieuwe" (schone, vrij van zonden) leven tevoorschijn komen. Zo moeten we er ook naar kijken, het is een profetische handeling, een geloofsdaad. Je moet geloven dat je "oude" leven in het watergraf is achtergebleven en daar moet je het laten ook. Je moet je "oude" leven niet meer oprakelen. Al je zonden zijn vergeven en God zal er nooit meer op terugkomen.

Betekenissen van de doop

 1. De doop als bad der wedergeboorte
  De waterdoop hoort bij de wedergeboorte, het is één geheel. De wedergeboorte zonder de waterdoop is niet compleet. Je moet je "oude" leven kwijtraken.
  Titus 3:5
 2. De doop als besnijdenis van het hart
  Door de doop wordt je hart besneden. Je "oude" hart van steen wordt vervangen door een zacht kneedbaar hart. Een hart dat ontvankelijk is voor de Geest van God.
  Kol. 2:11, Eze. 36:25-27
 3. De doop als begrafenis en opstanding
  De doop symboliseert het medegekruisigd worden, het mede sterven, het mede begraven worden en het mede opstaan met Christus. Net zoals Jezus hebben we een plaats gekregen in de Hemelse gewesten.
  Rom. 6:3-4, Kol. 2:11-12, Efe. 2:6
 4. De doop als bekleding met Christus
  Je kunt het zien als je oude vieze kleren uittrekken en het aantrekken van een prachtig mooie feestkleed, Jezus zelf.
  Gal. 3:27
 5. De doop als bekleding met Christus
  Met de doop is je "oude" leven achtergebleven in het watergraf. Dit is niet het enige wat gebeurd is. Je hele innerlijke mens is gereinigd, inclusief het geweten.
  1Petr. 3:21-22

Jezus geeft het voorbeeld

Wanneer we het leven van Jezus bestuderen, dan zien we dat Jezus zijn bediening begon door zich eerst te laten dopen door Johannes de Doper in de Jordaan. Jezus was zonder zonde, maar toch liet Hij zich dopen. Toen Johannes de Doper in eerste instantie weigerde zei Jezus het volgende (Mat. 3:15):

"Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen."

Met andere woorden, dit is de manier waarop het moet gebeuren. Zo heeft God het bepaald, dit is de weg voor ons mensen die we moeten gaan.

Doop in de Heilige Geest

Op het moment dat je wedergeboorte plaatsvindt wordt je door God overladen met presentjes. Het is goed om dit te beseffen, want het is niet zomaar iets wat je krijgt. Laten we maar eens kijken wat die presentjes allemaal zijn:

Vrede met God:
"en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is"
(Kolozense 1:20)

Verlossing uit de macht van de boze en vergeving van zonde:
"En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade"
(Efeze 1:7)

Gods verbond met ons:
"En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt."
(Marcus 14:24)

Heiliging tot gehoorzaamheid:
"De uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd."
(1 Petrus 1:2)

Genezing:
"die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen."
(1 Petrus 2:24)

Rivieren van levend water:
"Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
(Johannes 7:38)

Dit zijn 7 presentjes die je van God ontvangen hebt, die stuk voor stuk heel kostbaar zijn. Maar er is nog iets wat God je wil schenken. Eén van de mooiste geschenken die God je ook nog wil geven is de doop in de Heilige Geest. Johannes de Doper had hier al een openbaring van God over gehad. Hij zegt het volgende over Jezus in Matteüs 3 vers 11:

"Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig
Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur."

Wanneer het moment van Jezus gevangenneming nadert belooft Jezus dat Hij de Heilige Geest zal sturen om tot in eeuwigheid bij hen te zijn (Johannes 14:16). De doop met de Heilige Geest was niet alleen voor de discipelen van Jezus. Deze doop is voor iedereen die wedergeboren is. Petrus zegt in Handelingen 2 vers 38-39 het volgende:

 1. En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
 2. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

Petrus zegt dat de Heilige Geest voor allen op dat moment is, maar ook voor hen die verre zijn. Met andere woorden, ook voor hen die op dat moment nog niet waren geboren. Dus ook voor ons.

Hoe kun je de Heilige Geest ontvangen?

In de Bijbel komen we een aantal voorbeelden tegen hoe mensen op verschillende manieren de Heilig Geest ontvangen. Er is geen standaard manier, voor iedereen zal dit verschillend zijn. Laten we de verschillende voorbeelden maar eens lezen.

 • Door gebed:
  "En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid."
  (Handelingen 4:31)
 • Door oplegging der handen:
  "Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest."
  (Handelingen 8:17) en ook (Handelingen 19:6)
 • Door het woord:
  "Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden"
  (Handelingen 10:44)

Voorwaarden voor het ontvangen van de Heilige Geest

De Bijbel is heel duidelijk in het feit dat de Heilige Geest niet zomaar voor iedereen beschikbaar is (Johannes 14:17):

"de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

Als we nogmaals naar Handelingen 2 vers 38 kijken, dan zien we hier twee voorwaarden die gesteld zijn, namelijk bekering of wedergeboorte en de waterdoop. Eigenlijk is de laatste niet echt een voorwaarde, want in de Bijbel kunnen we twee voorbeelden lezen waar er eerst de doop in de Heilige Geest plaats vindt en later pas de waterdoop. We kunnen ze lezen in Handelingen 9: 1-18 en Handelingen 10:1-48.

Eigenschappen van de Heilige Geest

Wanneer we de Heilige Geest in de Bijbel bestuderen, dan kunnen we een aantal eigenschappen onderscheiden van de Heilige Geest:

 • De Heilige Geest geeft kracht:
  "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde"
  (Handelingen 1:8)
 • De Heilige Geest leidt je in situaties:
  "Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel"
  (Matteüs 4:1)
 • De Heilige Geest is een leraar en naprediker:
  "maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb."
  (Johannes 14:26)

Als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan zul je dit ook merken in je leven. Je gaat veranderen in allerlei opzichten. Je zult merken dat je heel anders op dingen gaat reageren. Dit worden de vruchten van de Geest genoemd. Laten we maar eens kijken wat de vruchten van de Geest zijn, dit staat in Galaten 5 vers 22:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

Gaven van de Geest

Als we Handelingen 2 lezen, zien we dat de uitstorting met de Heilige Geest gepaard ging met een aantal tekenen:

 • geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;
 • en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
 • en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken

Door de vervulling van de Heilige Geest komen er ook gaven beschikbaar. Laten we maar eens lezen wat de gaven allemaal zijn in 1 Korinthe 12:8-11:

 1. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;
 2. aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;
 3. aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
 4. Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Deze gaven zijn beschikbaar door de doop in de Heilige Geest. In hoofdstuk 7 van de fundamenten studie komen we nog uitgebreid op deze gaven terug.

Deel dit bericht op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.