Fundamenten studie hoofdstuk 1

Inleiding

Als je om je heen kijkt naar de mensen die rondom je zijn, dan lijkt meestal alles aan de buitenkant prima in orde, maar als je goed kijkt en door de façade heen prikt, dan kom je heel veel ellende en verdriet tegen. Heel bepalend is dan op welk fundament je je leven hebt gebouwd. Is dat een fundament gebaseerd op wereldse zaken (je baan, je geld, je vrienden enz.) of is het gebaseerd op een relatie met God. Als je fundament op wereldse zaken gebaseerd is en er gebeurd iets onverwacht wat grote gevolgen heeft in je leven, dan blijkt dat het fundament waarop je vertrouwde toch niet zo stevig te zijn. In het boek Matheus 7 vers 24 tot 27 staat de gelijkenis van Jezus over twee huizen.

 1. Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
 2. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.
 3. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.
 4. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Wat uit de tekst naar voren komt is dat je een huis op twee manieren kan bouwen:

 • op de rots of op het zand;
 • goed of verkeerd;
 • verstandig of dwaas;
 • met of zonder fundament;
 • horen en doen of alleen horen;
 • relatie of religie.

Wat Jezus hier uitspreekt is een ernstige waarschuwing voor ons leven. Wanneer je een huis bouwt op de rots en er komen stormen, zware regens en vloedgolven dan blijft dit huis overeind staan. Maar het huis wat op het zand gebouwd was is tot een bouwval geworden. Voor het woord huis kun je ook leven lezen.
Wanneer je nu opnieuw vers 24 leest, dan blijkt dat, als er geen fundament is, je leven tot een grote puinhoop kan veranderen.

In de bijbel staat het verhaal van de rijke jongeling. Lees Matheus 19 vers 16 tot 25 maar eens. Hier zien we een voorbeeld van iemand wiens fundament op geld gebouwd is. Wanneer Jezus hem aangeeft hoe hij het “eeuwig” leven kan beërven, dan haakt hij af, want hij had zijn levenshuis op een verkeerd fundament gebouwd en was niet bereid deze af te breken en opnieuw op te bouwen op het juiste fundament.

Gods oorspronkelijk plan

Voordat we verder gaan, is het goed om te begrijpen wat God zijn plan was toen Hij de mens schiep. Want God heeft de mens niet zomaar geschapen. Hij had/heeft een duidelijk doel voor ogen. Hij wilde dat de mens samen met Hem zou regeren over alles wat Hij geschapen had. In Genesis 1 vanaf vers 26 kunnen we lezen dat God de mens schiep naar zijn beeld. Hij schiep de mens als een superieur wezen en gaf de mens de opdracht om over de wereld te heersen.

 1. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 2. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
 3. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

In Psalm 8 kunnen we lezen over de macht die God aan de mens gegeven heeft.

 1. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
 2. Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
 3. Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
 4. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
 5. schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds,
 6. de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

Helaas komt er een kink in de kabel als Adam en Eva zondigen. Lees Genesis 3 maar eens. Adam en Eva zondigden door toch van de boom van goed en kwaad te eten. Het plan dat de mens voor eeuwig zou blijven leven wordt daarom gewijzigd. In Gen. 3 vanaf vers 22 staat dat God Adam en Eva uit het Paradijs verdreef, zodat ze niet meer van de “boom des levens” konden eten.

 1. En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.
 2. Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
 3. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

God verdreef hen uit het Paradijs en sloot de weg af naar “de boom des levens”. Dit betekende dat opdat moment Adam en Eva hun eeuwig leven “verloren”. Maar ik ben er van overtuigd dat God op het moment dat Hij zijn plan wijzigde, dat Hij gelijk al een “Herstel plan” klaar had voor de mens.

Gods herstel plan

God houdt zoveel van de mensen dat Hij toch het oorspronkelijke plan dat Hij had voor de mens, op één of andere manier door wilde laten gaan. Alleen hiervoor was wel een volmaakt offer voor nodig. Iemand die zonder zonde was en bereid was om alle zonde op zich te nemen. De mens zelf kon niet zonder zonde leven. Daarom had Hij iemand anders nodig. Iemand die geheel zonder zonde was en bereid was om alle zonde en ziekten op zich te nemen. Er was maar één persoon die daaraan voldeed en dat was Zijn eigen zoon Jezus. Deze was zonder zonde en was bereid om alle zonden van de mensen te dragen zodat er weer een mogelijkheid was voor de mens om eeuwig te leven. Johannes 3 vers 16 zegt:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

God stuurde dus zijn Zoon naar de aarde om daar als mens rond te wandelen en te bewijzen dat je als mens zonder zonde kan wandelen. Ook Jezus werd door de duivel verzocht om te zondigen, maar de duivel kon geen vat op hem krijgen. Jezus trok door het land en overal waar Hij kwam genas hij de zieken, dreef boze geesten uit en leerde de mensen over God en hoe ze behouden konden worden. Uiteindelijk werd Jezus gevangen genomen en gekruisigd. Hiermee ging het herstel plan van God in vervulling. Jezus stierf aan het kruis en nam alle zonde en ziekten van alle mensen, ook van jou en mij, op zich. Hierdoor kwam er voor de mens weer de mogelijkheid om “eeuwig” te kunnen leven. In Markus 16 vers 16 staat:

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.”

Dus door geloof in Jezus Christus en de bijbehorende doop is het mogelijk om weer een kind van God te worden en voor “eeuwig” te kunnen leven. Door de zondeval is de mens veroordeeld. Als je Jezus accepteren als je persoonlijke verlosser is er geen veroordeling meer, want Jezus is gekomen om de wereld te redden in plaats van te oordelen (Johannes 3:17).

Als je dit leest en je hebt je leven nog niet aan Jezus gegeven, dan is er nu een gelegenheid voor. Bid het onderstaande gebed hardop

God in de Hemel ik kom tot U.
Ik weet en belijd dat ik een zondig mens ben.
Ik ging mijn eigen weg en miste daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt en ik vertrouw mijn hele leven aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.

Als je dit hebt uitgesproken met heel je hart, in geloof, dan heb je nu je leven aan Jezus gegeven. Je zonden zijn vergeven en je bent nu vrijgekocht door het bloed van Jezus. Vanaf nu zal alles veranderen. Je zult merken dat er een God is die om je geeft. Dit is de eerste stap die je hebt gezet richting God en je zult merken dat God ook stappen zet in jouw richting. Er is nog één belangrijk ding wat je moet doen. Wat je zojuist gedaan hebt moet je met mensen in je omgeving delen. Bel ons op (036-5451328) of stuur ons een email zodat we samen deze vreugde kunnen delen.

Wat zijn de fundamenten van ons geloof?

We hebben nu al verschillende malen gesproken over het fundament en de fundamenten van ons geloof. Maar wat is het fundament dan en wat zijn nu eigenlijk deze fundamenten? In 1 Kor. 3 vers 11 staat het volgende:

“Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.”

Met andere woorden Jezus is de rots, het fundament waar we ons levenshuis op moeten gaan bouwen. Wat de fundamenten van ons geloof zijn kunnen we lezen in Hebreeën 6 vers 1 en 2:

 • bekering van dode werken;
 • geloof in God;
 • de leer der dopen;
 • oplegging der handen;
 • de opstanding der doden;
 • het eeuwig oordeel.

Deze fundamenten zullen we in de komende weken stuk voor stuk gaan behandelen, zodat deze fundamenten niet zomaar een paar Bijbelstudies zijn, maar ook fundamenten in je eigen leven zullen gaan worden.

Als het fundament ligt dan kunnen we gaan bouwen. Want een fundament ligt er niet voor niets, daar moet iets op gebouwd worden. In Efeze 2 vers 19 – 22 staat het volgende:

 1. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,
 2. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
 3. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here,
 4. In wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Het bouwwerk wat uiteindelijk gebouwd moet gaan worden is een tempel, een huis waar God zelf in wil wonen. God wil graag in je wonen, maar dan moet het fundament wel in orde zijn en moet het bouwwerk wel bewoonbaar zijn. Ben je bereid om het juiste fundament in je leven te leggen en om de tempel te gaan bouwen?

Deel dit bericht op:

Een Reactie op “Fundamenten studie hoofdstuk 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.