12 punten om te wandelen in geloof

Wat je moet weten:

 1. God is liefde.  (1 Joh. 4 : 16  En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. )
 2. Je moet weten, dat je opnieuw geboren bent! (1 Joh. 5 : 1  Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.)
 3. Je bent Zijn eigendom.(1 Petrus 2 : 9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. )
 4. Het nieuwe verbond is van kracht geworden. (Hebr. 8 : 10  Maar dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israels na die dagen, spreekt de Here:  Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en Ik zal die in hun harten schrijven en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn) Idem lezen: 2 Cor. 3 : 1-18
 5. Je hebt de Heilige Geest in je binnenste. (Efeze 1 : 13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. )
 6. Je zult Zijn stem verstaan. (Joh. 10 : 27Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. )
 7. De Geest zal je vrijmaken.(2 Cor. 3 : 17  De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. )
 8. De duisternis is overwonnen, hij is onttroond. (Col. 2 : 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd .)
 9. Jouw bekwaamheid is niet jouw werk, maar Gods werk.  (2 Cor. 3 : 5  Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk. )
 10. Het Woord woont rijkelijk in jou! (Col. 3 : 16  Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. )
 11. De wereld wordt overwonnen door je geloof. (1 Joh. 5 : 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.)
 12. Er is geen veroordeling voor jou! (Rom. 8 : 1  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.