Welkom

Dienst op zondag

Op zondag hebben wij een dienst in de Levend Water kerk. De dienst begint om 13:30 en is live te volgen op facebook.

Hierbij de link naar facebook:
Www.facebook Christengemeente Nieuw Leven Almere

Op facebook starten we vlak voor het begin van de preek.

In september 2021 zal er op een zondag een doopdienst worden gehouden, waar u zich voor kunt aanmelden.


Geen Bijbelstudie op woensdagavond tijdens de zomer

Tijdens de zomer is er geen Bijbelstudie op de woensdagavond.
De eerstvolgende is in september 2021.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Dienst van zondag 1 augustus 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 1 augustus 2021, titel van de preek: “God toont Zijn genade”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 1-8-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: God toont Zijn Genade 🌿

Wij bidden voor de jongeren en hun activiteiten in de Gemeente. Wij zijn welkom bij Jezus Christus, onze Heere. Wij zijn hemelburger en wij getuigen van wat God in ons leven doet. Wij zetten de Hemel centraal in ons denken. Wij getuigen van de Hemel in ons leven. God betoont Zich met Zijn genade in ons leven. Een discipel is een volgeling en vriend van onze opgewekte Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Avondmaal: wij vieren het Nieuwe Verbond met de Heere Jezus. Wij eten van het brood. Wij ontvangen vrede en worden één met de Hemel. Wij drinken van de vrucht van de wijnstok. Wij hebben elk een engel die voor ons zorgt. Wij hebben het Nieuwe Verbond met Christus Jezus aanvaard. Wij bidden voor vrede, liefde, overwinning en genade voor de kinderen, in Jezus’ Naam. God geeft richting bij het opvoeden van de kinderen. God toont Zijn genade aan de kleine kinderen. Genade is de onverdiende gunst van God. Wij hoeven niets te doen, want Jezus Christus heeft het voor ons gedaan. Wij zijn geworteld in Christus Jezus. Wij nemen de kinderen serieus. God is genadig voor ons; wij zijn genadig voor onze kinderen. De verloren zoon. De vader snelde naar de teruggekeerde zoon toe, en hij deed de zoon de zegelring om, opdat de zoon opnieuw recht kreeg op de erfenis. De vader verleende zijn zoon genade. Door Gods genade zijn wij zalig geworden en niet uit de werken, opdat niemand roeme. Onze bestemming is het regeren over wat God gemaakt heeft. Wij regeren over onze gevoelens en gedachten, door de vrede van de Heilige Geest van God. Bij moeilijkheden laten wij soms de boel de boel. Wij blijven onze kinderen als onze zonen en dochters zien, te allen tijde. Christus Jezus is Koning der koningen. Hallelujah.

Éfeze 2:4-10, Jesaja 55:11, Matthéüs 19:13-15, Kolossenzen 3:1-3, Genesis 1:26, Lukas 15:11-32.


Dienst van zondag 25 juli 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 25 juli 2021, titel van de preek: “Zet de Hemel centraal in je denken. (Deel 2)”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 25-07-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Zet de Hemel centraal in je denken.🌿(Deel 2)

Wij bidden voor de mensen die te maken hebben met een sterfgeval. Wij zijn hemelburger geworden toen wij opnieuw geboren zijn, door ons geloof in onze opgewekte Heere Jezus Christus. Wij wandelen met hemelse gedachten. Wij wandelen met goede gedachten: een goed denken. Wij zetten de Hemel centraal: wij zijn méér dan overwinnaar en rechtens vrij van de zonden. Wij regeren over onze gevoelens. God vervangt de kennis van goed en kwaad door kennis van goed, in ons gelovigen. Jezus Christus, onze Heere, vormt ons verder naar Zijn beeld: Hij geeft ons rust. Jezus is Koning over het Koninkrijk der hemelen, waar wij hemelburger in zijn, dankzij Jezus’ genade en ons geloof in Hem. Wij worden niet gelijkvormig aan de wereld. De dood heeft niet het laatste woord. Heden vernieuwt Jezus ons denken. Wij zijn terecht gekomen in een nieuw Koninkrijk. God is een God van liefde en genade. De wet maakt duidelijk wat zonde is. Wij zijn dood voor de wet. Jezus heeft voor ons de wet vervuld. Wij hebben onze vijanden lief en wij bidden voor hen. Wij geven de Hemel meer gestalte in ons leven. Onze Heere Jezus bidt voor ons. God bevestigt ons bij het lezen van de Bijbel. Paulus kende de wet helemaal, maar hij had Jezus ontmoet, vervolgens alles weggedaan als vuilnis, en leefde als rechtvaardige door het geloof in onze opgewekte Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Wij zetten Christus Jezus centraal, Die ons te eten geeft van de Boom des levens, opdat wij vrede ervaren in ons leven. God geeft ons wat wij nodig hebben, ook qua wonen. De verloren zoon. De vader blijft de verloren zoon liefhebben, ook na zijn vertrek. De vader ontvangt de teruggekeerde zoon met liefde. Jezus rekent ons de zonde niet toe die wij doen. God is ons genadig. Wij hebben de Leraar in ons: de Heilige Geest van God. Gods genade omvat de onverdiende gunst van Christus Jezus. In de Hemel staat de Boom des levens. God reinigt onze harten van kwade gedachten, opdat louter goede gedachten over blijven in ons denken. God geeft ieder mens een keuze om: mèt Jezus te leven, of: zònder Jezus te leven. De eerste liefde omvat onze wedergeboorte. Als wij de Hemel centraal zetten, dan komt de Boom des levens in beeld in ons leven. Door Jezus’ striemen zijn wij genezen. Wij besteden méér aandacht aan de Hemel, wie wij zijn in Christus Jezus. De boom van kennis van goed en kwaad is ontworteld door onze Heere Jezus. Hallelujah.

Éfeze 2:4-10, Genesis 1:31, Filippenzen 3:20-21, Romeinen 12:1-2, Johannes 8:1-11, Matthéüs 5:18, Filippenzen 3:3-9, Hebreeën 8:10-12, Hebreeën 10:19-23, 2 Korinthe 5:19, Openbaring 2:1-7.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.