Welkom

Dienst op zondag

Door de strengere Corona maatregels hebben wij geen dienst op de zondag. Wel nemen wij elke zondag een dienst op. Deze dienst is live te volgen op facebook.

Hierbij de link naar facebook:
Www.facebook Christengemeente Nieuw Leven Almere

De dienst begint om 13.30 uur. Op facebook starten we net iets later.


Bijbelstudie op woensdagavond

Elke woensdagavond is er een Bijbelstudie verzorgd door Pastor Jan. Deze Bijbelstudie is live te volgen via facebook. De Bijbelstudie begint om 19.00 uur.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Dienst van zondag 11 april 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 11 april 2021, titel van de preek: “Het Koninkrijk waar Jezus de Koning over is”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 11-04-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Het Koninkrijk waar Jezus de Koning over is 🌿

Wij zijn genaderd tot de stad van de levende God: de berg Sion, het hemelse Jeruzalem, de vergadering van eerstgeborenen en volmaakte rechtvaardigen. Wij zijn wedergeboren in het Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. Wij openen samen het woord. Wij bedenken de dingen die boven in de hemel zijn. Jezus is onze grote Apostel, Meester en Rabbi. Wij zijn hemelburger en wij gaan geregeld terug naar de eerste liefde, opdat de Boom des levens functioneert in ons leven. Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven, in ons gelovigen. Jezus is Koning in het bovennatuurlijke. Wij zijn wedergeboren in het bovennatuurlijke, uit God, in de hemel. Jezus heeft de Trooster, de Heilige Geest, gestuurd, Die in ons – de gelovigen – woont. Wij zijn deel van de hemel en vrijgekocht. Jezus is de Messias, Die reeds gekomen is. Paulus ontmoette Jezus op de weg naar Damascus. Wij gaan terug naar onze eerste liefde op het moment dat wij gezondigd hebben, en: de Boom des levens zal bloeien en ons vrucht geven ten leven. Onze eerste liefde omvat het besef van wie wij zijn in Christus Jezus, door ons geloof in onze opgewekte Heere Jezus Christus. Wij zijn hemelburger, vrijgekocht, een nieuwe schepping, wedergeboren en gerechtvaardigd, door ons geloof in onze Heere Jezus. Jezus is gekomen om de wet van het oude verbond te vervullen en Jezus brengt ons het Nieuwe Verbond, van waaruit wij eeuwig leven, wij samen met Hem. Wij smaken de dood niet meer, want wij leven eeuwig. Wij hebben de vrede van God, omdat wij deel zijn van het Koninkrijk van Jezus Christus. God geeft veiligheid en God geeft ons wat wij nodig hebben. Wij zijn één met Jezus Christus en één met de hemel. Wij geloven dat er een toekomstige wederkomst van Jezus is. Vandaag regeert Jezus middels de Heilige Geest in ons gelovigen, de tempel. Wij blijven teruggaan naar onze eerste liefde jegens God. Christus Jezus brengt ons op onze bestemming in ons leven. Wij worden geaccepteerd in het Koninkrijk van Jezus. Wij geven onze Heere Jezus de ruimte om in ons leven te regeren. Het Koninkrijk van Jezus is reeds onder ons. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest, die Jezus gebruikt om andere mensen te bereiken. God geeft ons dromen en gezichten, persoonlijk, en God omringt ons met Zijn vele duizenden der engelen. Jezus troost ons. God heeft recht gesproken over ons: wij zijn geplaatst uit de aarde, in de hemel. Het bloed van Jezus stroomt door ons heen. Ook bij ziekte geven wij ons over aan Christus Jezus. Hallelujah.

Hebreeën 12:22-24, Kolossenzen 3:1-4, Johannes 18:33-37, Jesaja 43:19, Johannes 14:6, Éfeze 2:4-6, Johannes 1:1-5, 1 Petrus 2:22-25, Matthéüs 6:33, Johannes 17:12-19.


Dienst van zondag 4 april 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 4 april 2021, titel van de preek: “Pasen, De Weg naar de toekomst. Een nieuw begin”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 04-04-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Pasen, De Weg naar de toekomst. Een nieuw begin. 🌿

Wij geloven dat God spreekt. Onze opgewekte Heere Jezus Christus is Overwinnaar. Wij dansen voor God, bijvoorbeeld in het zilver en wit, met kleurrijke banieren. Jesaja, Ezechiël en David profeteerden over Jezus’ komst. God geeft een atmosfeer van overwinning. God leidt onze gedachten en stuurt ze waar nodig bij. Wij staan en zitten in Gods tegenwoordigheid. Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Jesaja heeft geprofeteerd, 700 jaren vóór Christus komst naar deze aarde. Verandering, verandering, verandering, verandering. God werkt profetieën uit, ook in ons leven. Het oude is afgedaan. Het Nieuwe (Verbond) is uit Christus Jezus. Het oude verbond is volbracht door onze Heere Jezus. De mens is geschapen naar Gods beeld, met liefde en vrede. De zondeval kwam. Jezus is geboren als Mens, en Hij droeg alle ellende van de kennis van goed en kwaad aan het kruishout op Golgotha, op Goede Vrijdag. De mensheid is in Christus Jezus gestorven, wij dus ook. Iedereen die gelooft in de opgestane Heere Jezus is ook mede-opgestaan. Jezus was de Eniggeborene en is nu de Eerstgeborene. Jezus is onze Meester en Koning. Jezus bracht Zijn eigen bloed naar God de Vader voor alle mensen. Jezus is onze Vriend. De nieuwe Weg bewandelen wij. Jezus heeft ons volmaakt gemaakt door Zijn offerande aan het kruis. Jezus doet ons Zijn opstandingskracht ervaren. God trekt de mensen tot Hem. God zorgt voor dyslectische mensen: Jezus heeft hen lief en Hij geeft ze hun waardigheid. De eerste liefde nemen wij serieus, opdat de Boom des levens functioneert in ons leven. Wij nuttigen een persoonlijke vrucht van de Boom des levens. De Heilige Geest is onze Leraar. De Emmaüsgangers hoorden bij de 120 mensen in de bovenzaal, na de opstanding. De Emmaüsgangers liepen mee met een Vreemdeling en waren in gesprek met elkaar. Ze nodigden de Vreemdeling uit om te blijven. De Vreemdeling nam het brood, zegende het, brak het en gaf het aan de mensen. Jezus Christus opende hun ogen en verstand en ze herkenden Jezus, zijnde eerst de Vreemdeling. Jezus sprak ook over Zijn lijden en opstanding ten derden dage, en Hij gaf opdracht tot prediking in Zijn Naam de bekering en vergeving, beginnende in Jeruzalem. Als wij opnieuw geboren zijn, is de Boom des levens een feit. Jezus is de levendmakende Weg. Wij gaan achter Jezus aan, Die gezegd heeft: Het is volbracht. Wij zijn Gods uitverkoren volk. Wij aanvaarden Jezus’ heerlijkheid in ons leven. Hallelujah.

Johannes 14:6, Jesaja 43:18-21, Hebreeën 10:14-23, Openbaring 2:1-7, Lukas 24:28-49.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.