Welkom

Dienst op zondag

Door de strengere Corona maatregels hebben wij geen dienst op de zondag. Wel nemen wij elke zondag een dienst op. Deze dienst is live te volgen op facebook.

Hierbij de link naar facebook:
Www.facebook Christengemeente Nieuw Leven Almere

De dienst begint om 13.30 uur. Op facebook starten we net iets later.


Bijbelstudie op woensdagavond

Elke woensdagavond is er een Bijbelstudie verzorgd door Pastor Jan. Deze Bijbelstudie is live te volgen via facebook. De Bijbelstudie begint om 19.00 uur.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Dienst van zondag 9 mei 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 9 mei 2021, titel van de preek: “Sterk in je geloof”, gebracht door Astari Pakpahan:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 9-5-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Sterk in je Geloof. 🌿

Onze opgewekte Heere Jezus Christus is en wij zelf zijn goed voor onze moeders. Christus Jezus is de Gezalfde. Wij zijn Gods kinderen, omdat wij Jezus hebben aangenomen in geloof. Wij horen bij de hemelse gewesten en wij zijn Zijn erfgenamen. Als je gelooft dat Jezus de Christus is, ben je een kind van God, voor altijd. Jezus heeft liefde voor iedereen op aarde. God ziet ons en Hij wil ons gebruiken in deze wereld. Wij zijn anders dan anderen. Wij houden onze identiteit in Christus Jezus vast en geven dit een plek in ons leven. God is Mens geworden in Jezus Christus. Jezus at vis en dronk wijn, wij evengelijk. Wij zijn Gods oogappel. Wij gaan in liefde om met onze naasten, vanuit onze identiteit in Jezus. Wij zijn vrij in Christus Jezus. Gods geboden zijn niet zwaar. Wij leven in het Nieuwe Verbond en niet meer volgens het oude verbond. De wet van Mozes is buiten werking, dankzij Jezus’ kruisoffer. Wij zitten nu in de genadetijd en wij zijn voorzien van Gods liefde. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest, omdat wij geloven dat Jezus is de Christus. De Heilige Geest is IN ons, als we blij zijn, droevig zijn en als we slapen. De Heilige Geest is te vertrouwen. De Geest van God is er altijd en Die is onze Leraar. God verandert ons mensen. Sommigen spreken tongentaal. Als wij geloven in onze opgewekte Heere Jezus Christus, zijn wij nieuwe mensen en geliefde kinderen Gods. De Heilige Geest helpt ons te herinneren wat wij al weten. Wij praten met God, wij zijn nooit alleen en wij genieten van het leven. Wij zijn méér dan overwinnaars. Jezus zei: het is volbracht. Jezus heeft de wereld overwonnen. God strijdt voor ons. Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Wij zijn niet bang. God voorziet in ons leven. Door het geloof in Jezus Christus zijn wij geboren uit God. God is perfect. Wij dragen de zieken op aan Jezus Christus, onze Heere. Hallelujah.

1 Johannes 5:1-5, Romeinen 8:35-37, Johannes 10:28-29, Romeinen 8:1, Éfeze 2:15, Éfeze 1:13-14, Johannes 14:16-17, 25-26, Psalmen 127:2, Johannes 16:33, Matthéüs 28:18.


Dienst van zondag 2 mei 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 2 mei 2021, titel van de preek: “Jezus de Levendmakende Geest, voor zowel Joden als heidenen”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 2-5-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Jezus de Levendmakende Geest, voor zowel Joden als heidenen. 🌿

Wij geloven in onze opgewekte Heere Jezus Christus. God weet wat nodig is voor ons. Wij geven onze visies inzake het Koninkrijk van God over aan Jezus. God neemt onze verwarring weg. Jezus heeft het oude verbond vervuld. Jezus is de laatste Adam: een Levendmakende Geest. Wij waren vijanden van God, maar door ons geloof in de Heere Jezus zijn wij vrienden en erfgenamen van God, en: méér dan overwinnaars. Wij leven in het Nieuwe Verbond, waarbij God ons onze zonden niet meer toerekent. God heeft liefde voor alle mensen. Wij zijn een deel van het lichaam van Christus Jezus. Wij zijn veilig bij God. Met Pasen is het nieuwe Koninkrijk geboren, waar wij bij horen, door Gods genade. Als wij Jezus Christus erkennen in ons leven, dan worden wij gebouwd tot een woonstede Gods. Wij geven de Heilige Geest de ruimte in ons leven, Die doet wat Jezus wil. Wij beseffen dat God in ieder seizoen op Zijn eigen manier werkt in ons mensen. Jezus maakt ons levend door Zijn Heilige Geest. Wij wandelen met Jezus. De genade van God staat centraal. Het oude verbond was voor de Joden, en: het Nieuwe Verbond is voor de Joden en de heidenen: namelijk degenen die geloven in onze Heere Jezus, Die opgewekt is. Jezus wil ons gebruiken in ons leven en familie. Paulus zong in de gevangenis. Wij zingen ook voor onze God, Die voor ons gelovigen zorgt. Wij zijn de tempel, waar Jezus in woont en regeert. God wil de hemel op de aarde brengen: in Jezus Christus. Jezus is de Hogepriester voor eeuwig. Jezus bracht Zijn offerbloed naar God de Vader, opdat verzoening beschikbaar is gekomen tussen God en de mensen en vice versa, en: tussen de mensen onderling. Wij oordelen niet over mensen. Wij omarmen het Nieuwe Verbond. Wij nuttigen het manna dat Jezus ons vandaag geeft. Genade is: het niet toerekenen van onze ongerechtigheden. God spreekt ons vrij, want wij zijn gekocht en betaald door onze Heere Jezus. God zorgt voor de Joden en de heidenen. Paulus heeft zich over gegeven aan Jezus. Wij luisteren naar God. Wij laten ons denken veranderen en vernieuwen door Christus Jezus, Die ons liefheeft, onvoorwaardelijk. Het oude verbond is niet voor de heidenen, maar was voor de Joden. Het Nieuwe Verbond is voor Joden en heidenen, die geloven in de Heere Jezus, Die opgewekt is uit het graf. Wij pakken de onvervalste melk: het Nieuwe Verbond. Wij zijn rechtens vrij van de zonden. Wij zijn niet bezig met onszelf. Mensen om ons heen ervaren Gods vrede in ons leven, en zij willen deze vrede ook. Wij vormen een geestelijk huis, waar Jezus de Koning over is. God trekt de mensen tot Jezus en Hij zorgt voor hen. Wij accepteren onze naasten die wij tegenkomen en wij veroordelen deze mensen niet, en: wij delen hen de vrede mede van onze opgewekte Heere Jezus Christus. Hallelujah.

1 Korinthe 15:45, Romeinen 6:6, Éfeze 2:11-22, Matthéüs 7:1, Hebreeën 8:8-13, 1 Petrus 2:1-10, Matthéüs 10:1-15, Hebreeën 3.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.