Welkom

Dienst op zondag

Vanaf zondag 13 september gaan wij de diensten weer op de zondag houden.
We beginnen dan om 13.30 uur. De deur is om 13.00 uur open

Uiteraard moet we wel rekening houden met de Corona maatregelen in de kerk. Dus voldoende afstand houden, looproutes, registeren wie aanwezig is enz.


Bijbelstudie op woensdagavond

Elke woensdagavond is er een bijbelstudie verzorgd door Pastor Jan. Deze bijbelstudie wordt live via Facebook uitgezonden.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Doopdienst van zondag 29 november 2020

Hieronder de video van de doopdienst van zondag 29 november, titel van de preek: “Afstand doen van de zondaar in ons”, gebracht doorJan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 29-11-2020 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Afstand doen van de zondaar in ons.

Onze Heere Jezus Christus is gestorven aan het kruis, en daarna herrezen uit het graf. Wij zijn mede-gekruisigd en mede-herrezen met Jezus Christus. Jezus is Mens geworden. God schiep de mensheid op de zesde dag. De slang/duivel/satan sprak verleidelijk tegen Adam en Eva over een eetbare vrucht. Adam en Eva aten beide deze vrucht. Hierdoor raakten ze bezig met goed en kwaad, en waren ze bang geworden voor God, met schaamte. Ze konden niet meer vrij leven, want de zondaar was geboren in Adam en Eva. De slang verleidde Jezus, maar faalde, want Jezus wederstond hem met de Schrift. Onze Heere Jezus verwierf de mensheid terug op God’s manier. Christus Jezus stierf voor mijn zondaar, en ook voor mijn zonden. De zondaar begraven wij met onze doop in het watergraf. Wedergeboorte. Jezus klopt aan onze deur. Wij verkiezen Jezus binnen te laten en wij houden samen maaltijd met Hem. De bevruchting tussen de Heilige Geest en onze geest vindt plaats, en de wedergeboorte is een feit. Het Licht komt in ons en verdrijft alle duisternis. Na de wedergeboorte zit het nieuwe leven in ons, maar ook de zondaar is nog in ons. Door te dopen wordt de zondaar in ons begraven in het watergraf. Daarna gaan wij hemels leven, waarbij het Nieuwe Testament van de Heere Jezus in ons de boventoon voert. God heeft kinderen, maar géén kleinkinderen. Kinderen zijn heilig in de gelovige ouder. Kinderen die geen keuze kunnen maken, zijn veilig bij God. Wij maken een keuze voor onze Jezus op persoonlijke voet en n.a.v. God’s uitnodiging. Na de doop zijn de dopelingen vrij van de zondaar, vrij van de slavernij en worden hun de zonde en ongerechtigheid niet toegerekend. Hallelujah.

Romeinen 6:1-4, 11-14, Genesis 3:14-15, Matthéüs 1:20, Lukas 4, Johannes 3:16, 1 Korinthe 7:12-14, 2 Korinthe 5:19, Hebreeën 8:12, Hebreeën 10:17.


Dienst van zondag 22 november 2020

Hieronder de video van de dienst van zondag 22 november, titel van de preek: “Het Koninkrijk van vrede.”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 22-11-2020 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Het Koninkrijk van vrede.

Onze Heere Jezus Christus is onze Bevrijder, Koning der Joden en Koning der koningen. Wij zijn opnieuw geboren, gekocht en betaald door het bloed van Christus Jezus en onderdeel van Jezus’ vrederijk en hebben liefde en vrede in ons leven. Wat God in het begin gemaakt heeft, was zeer goed. De mens werd verleid door de duivel. Christus Jezus maakt alles nieuw. Wij geloven in de Heere Jezus. Het Koninkrijk van God bestaat plm. 2000 jaar. Het is volbracht. Judas viel af. God beschermt ons vanuit de hemel. Wij zijn òp de aarde, maar niet meer vàn de aarde. Jezus is Koning van het vrederijk van God en wil ons mensen behouden. De duivel kan ons niet meer aanklagen in de hemel, omdat hij uit de hemel gegooid is. Christus Jezus is in ons. In ons DNA zit het DNA van Jezus Christus. De hemel is bevrucht met onze geest door de Heilige Geest. Wij regeren over onze omstandigheden. Jezus is onze rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing en wijsheid. Wij zijn geliefde kinderen van God. Wij hanteren de Bijbel en lezen erin en uit voor. Jezus heeft drie keer gezegd dat wij, Zijn schapen, niet te roven zijn uit Gods hand. Jezus zorgt dat wij rechtvaardig leven. God ziet ons als goede mensen, omdat wij in onze Heere Jezus Christus geloven. Bij God gaat het om de mensen op de wereld. Wij beseffen dat wij hemelburger zijn. Wij geven de duivel niets. Wij zijn dood voor de zonde. Wij hebben Jezus nodig. De zondaar in ons is weg, want wij zijn rechtvaardig verklaard. In de hemel is er geen pijn of schuld. Wij zijn vrijgesproken van schuld, gerechtvaardigd van de zonde en rechtens vrij van de zonde. Wij zetten de hemel op de aarde. Christus Jezus is de Aartsvader van God’s Koninkrijk van vrede. Jezus is voor allen gestorven. Het Nieuwe verbond is ons deel. Onze zonde en ongerechtigheid worden ons niet meer toegerekend, dankzij Gods genade, en: ons geloof in onze opgewekte Heere Jezus Christus. Het bloed van Jezus stroomt door onze aderen. Gods vrederijk is nu een feit en wij zijn daar onderdeel van. De Heere Jezus heeft gezegevierd over de duivel, ook in ons leven. De Heilige Geest zet de vuurkolom en wolkkolom tussen ons gelovigen en de duivel. De vuurkolom geeft licht aan ons gelovigen en de wolkkolom geeft duisternis voor de duivel.

Genesis 1:31, Openbaring 12:7-12, Johannes 18:33-36, Johannes 3:16-17, 1 Korinthe 1:30-31, Johannes 10:26-29, Titus 2, Romeinen 5:1, Éfeze 2:4-7, Romeinen 8:6-11, Romeinen 6:7, Johannes 17, Openbaring 20:6, Hebreeën 12:22-24, 2 Korinthe 5:19, Hebreeën 8:12, Hebreeën 10:17.


Bijbelstudies 21 oktober t/m 18 november 2020

Samenvatting van vijf Bijbelstudies: Dooponderwijs.

Christus Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Vandaag is de genadetijd. Dopen door gehele onderdompeling is: de zondaar in je afleggen in het watergraf en opstaan in een nieuw leven, dat verder gaat opbloeien, daarna via de woestijn, uitkomen in het beloofde land, waar vrijheid is. Jezus maakt onszelf, de tempel, van binnen schoon. Als wij gedoopt zijn, kan de vijand ons niets meer doen en luisteren wij er niet meer naar. God vernieuwt en verjongt ons denken. Wij ontvangen vrede in ons denken van God, die alle verstand te boven gaat. Wij leren te denken, wandelen, leven en voelen, als nieuwe mensen, in de vrijheid die de Heilige Geest geeft. Het leven na de doop gaat beter functioneren, omdat de Boom des levens in de buurt is, waarvan wij vrijelijk eten. Wij genieten van melk, honing en druiventrossen in het beloofde land. Wij zijn: 1 wedergeboren, 2 hemelburger, 3 geliefde kinderen Gods, 4 niet onder de wet, 5 zonder veroordeling, 6 méér dan overwinnaars, 7 vergeven, 8 vrijgesproken van schuld, 9 vrij van de slavernij, 10 gerechtvaardigd van de zonde: ze worden ons niet meer toegerekend, en: 11 onderdeel van Gods volk, door ons geloof in de opgewekte Heere Jezus Christus, waarvan wij getuigen met onze mond. Ons geloof in de Heere Jezus overwint de wereld en geeft ons eeuwig leven. Onze Heere Jezus Christus is in ons: A het Brood des levens, B de Boom des levens, C de levendmakende Geest, D de heilbrengende Genade, E de Waarheid, F het levendmakende Woord en G de grote Apostel. De eerste liefde jegens God handhaven wij door te beseffen wie wij zijn in Christus Jezus door geloof, en te leven van Zijn genade, elke dag opnieuw.

Éxodus 13, Éxodus 14, Jesaja 59:1-2, Matthéüs 21:12-14, Matthéüs 28:18-20, Johannes 1:14-17, Johannes 3:16, Johannes 6:30-35, Johannes 14:21-23, Romeinen 4:3, Romeinen 5:1, Romeinen 6:1-14, Romeinen 8:1, 1 Korinthe 15:45, 2 Korinthe 3:14-18, 2 Korinthe 5:19, Galaten 3:1-29, Éfeze 4:17-24, Filippenzen 4:4-9, Hebreeën 4:14, Hebreeën 8:12, Hebreeën 10:17, Hebreeën 12:2, 1 Petrus 2:6-10, 1 Petrus 3:19, 1 Johannes 2:1, 1 Johannes 5:1-6, Openbaring 2:1-7, Openbaring 12:7-11.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.