Welkom

Dienst op zondag

Door de strengere Corona maatregels hebben wij geen dienst op de zondag. Wel nemen wij elke zondag een dienst op. Deze dienst is live te volgen op facebook.

Hierbij de link naar Facebook:
Www.facebook Christengemeente Nieuw Leven Almere

De dienst begint om 13.30 uur. Op facebook starten we net iets later.


Bijbelstudie op woensdagavond

Elke woensdagavond is er een Bijbelstudie verzorgd door Pastor Jan. Deze Bijbelstudie is live te volgen via facebook.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Dienst van zondag 17 januari 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 17 januari 2021, titel van de preek: “Waarom leven wij, waarom leef ik?”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 17-01-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Waarom leven wij, waarom leef ik ?

Wij zijn allen gemaakt door onze opgewekte Heere Jezus Christus. Wij zijn winnaars. God heeft ons doen geboren worden. God vroeg Ezechiël: kunnen de dorre doodsbeenderen leven ? Ezechiël sprak/profeteerde hierover en ze kwamen tot leven. De amandeltwijg is Jezus Christus: het nieuwe leven. Wij zijn geboren om te winnen. Jezus Christus, onze Heere, lost alles op. Jezus is de Steen die het oude heeft verpulverd. Wij leven volgens het Nieuwe Verbond met Christus Jezus. Wij doen wat de Heilige Geest van God de Vader wil. Er is géén veroordeling voor wie gelooft in de Heere Jezus. God is vóór ons. Jezus komt ons mensen te hulp in onze zwakheid. God maakt Zich bekend aan de ongelovigen, opdat ze tot geloof in Christus Jezus kunnen komen. De Heilige Geest èn Jezus bidden voor ons mensen. God hanteert een Goddelijke Persoonlijke Strategie (GPS), waarbij de hemel op de aarde komt, en deze strategie werkt God in ons mensen uit. De profetie in Daniël 2:44-45 is vervuld door onze Heere Jezus Christus aan het kruis en Zijn opstanding. Bij onze wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons en zijn wij een deel geworden van de Hoeksteen Jezus, als levende stenen. Gods Koninkrijk groeit vandaag. Er zijn medio vandaag (jaar 2011) zo’n 2,3 miljard Christenen. Het aantal Christenen groeit met plm. één gelovige per seconde in de wereld. Hoe wil God ons gebruiken ? Wij verwachten dat Jezus ons gebruikt. Wij kunnen Daniël 2 helemaal lezen ter bemoediging. Wij zijn rechtens vrij van de zonden. Christen-babies groeien door het nuttigen van de onvervalste melk, niet door sec Bijbellezen, maar door de Heilige Geest die werkzaam is in de gelovige, elke dag weer. God gebruikt ons als levende stenen, om de hemel op de aarde neer te zetten. Jezus Christus heeft ons geaccepteerd als Zijn geliefde kinderen. Een zoon van Jakob/Israël, namelijk Jozef, kreeg een droom, waardoor zijn broers Jozef niet mochten. Wij zijn een werktuig voor God. God openbaart ons waarom wij leven op aarde: Zijn doel, Zijn opdracht: God wil alle mensen behouden, en de Heere Jezus wil ons daarbij gebruiken. Iedereen kan geestelijke offers brengen. Wij weten wie wij zijn in Christus Jezus: gerechtvaardigd, niet veroordeeld, nieuwe mensen en geliefde kinderen Gods, door ons geloof in de herrezen Heere Jezus Christus. God werkt bij iedereen anders. Een geestelijk offer is wat God door ons mensen heen doet. Jozef kwam door toedoen van zijn broers in de put en Jozef werd daarna verkocht aan de Egyptenaren. Jozef’s broers en de Egyptenaren brachten geestelijke offers, om Gods plan te verwezenlijken. Jozef kwam in het huis van Pótifar, en Jozef werd verleid door de vrouw van Pótifar. De Heilige Geest was op Jozef. Genesis 37 tot en met Genesis 45 mogen wij lezen als verhaal ter inspiratie. Jozef werd gespaard door zijn broers en verkocht aan de Egyptenaren. Jozef spaarde op Gods tijd zijn broers en hij gaf zijn broers en vader Jakob/Israël te eten. Evengelijk hebben de Farizeeërs meegewerkt aan de kruisiging van Christus Jezus, de Zoon van God. God laat alles meewerken ten goede. God wil dat Zijn Levensboom wordt aangeraakt en er van gegeten wordt door de gelovigen van Jezus Christus. Wij zijn méér dan overwinnaars. Wij betonen in onze omgeving dat wij hemelburgers en Gods geliefde kinderen zijn, opdat zij God loven en zij gaan geloven in onze Heere Jezus Christus. Hallelujah.

Daniël 2:35, 44-45, Daniël 2, Romeinen 8:1-2, 18-21, 26, 31, 37, Hebreeën 7:25, Handelingen 2:14-36, 1 Petrus 2:1-5, Psalmen 139, Genesis 37:1-11, 45:1-5, Genesis 37 t/m Genesis 45, Romeinen 5:1, 2 Korinthe 5:17, Éfeze 5:1, Galaten 3:26, Matthéüs 28:18-20, Markus 16:15-18.


Dienst van zondag 10 januari 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 10 januari, titel van de preek: “Leven in deze tijd, wat zie je?”, gebracht door Jan van Wijngaarden.

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 10-01-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Leven in deze tijd, wat zie je ?

Wij hebben de sleutel te pakken: geloof in Jezus Christus, onze Heere. Bij de Avondmaalsviering kreeg iedereen een woord van God, en is iedereen één geworden met de kruisdood èn opstanding van onze Heere Jezus Christus en Zijn lichaam. De mensen zijn vol verwachting. Iedereen wil eeuwig leven met de liefde en vrede van onze God. Wij veroordelen niemand. Wij regeren als koningen en priesters over onze omstandigheden, ons eigen denken en voelen. God wil dat iedereen met Jezus Christus opstaat en Avondmaal met Hem houdt. De amandeltwijg (het nieuwe leven) is zichtbaar. God vroeg Ezechiël: Wat zie je ? Ezechiël zei: ik zie dorre doodsbeenderen. Ezechiël profeteerde tegen de dorre doodsbeenderen en het volk Israël stond op/verscheen. Als wij heden profeteren, zeggen wij wat Jezus voor ons heeft gedaan en zeggen wij wie wij zijn in Gods ogen: Zijn geliefde kinderen, gerechtvaardigd en nieuwe mensen. Wij wandelen over de Weg, met leiding van de Heilige Geest. De profetie van Ezechiël is reeds ontstaan/uitgekomen. De profetie die wij uitspreken, is reeds ons deel. De vrede in ons is de sleutel voor beslissingen in ons leven, op grond van ons geloof in Christus Jezus. Wij luisteren naar Gods Stem. Hoe gaan wij profeteren ? De overwinning is ons deel. Het is Gods initiatief. God is er om mensen te behouden. Bij belangrijke beslissingen, overleggen wij met onze Heere Jezus. God laat alle dingen meewerken ten goede voor ons gelovigen. Er is maar één God: Abba Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. Wij zijn schapen van Christus Jezus, de Goede Herder. God wandelt met ons gelovigen en Hij laat ons Abba Vader ervaren. God geeft ons vrede in ons hart. God is onze Koning in ons leven. Jezus Christus wil het goede, het welgevallige en het volkomene voor ons mensen. De Heilige Geest van God vernieuwt ons denken en gevoel. God is altijd vóór ons. De Heilige Geest is onze Helper. Wij beseffen dat wij Gods geliefde kinderen zijn, iedere dag opnieuw, dankzij ons geloof in de Heere Jezus Christus. Jezus’ offerbloed is in onze aderen. Als wij tekortschieten in ons leven, komt de Heilige Geest ons helpen. God rekent de zonden ons niet meer toe, want Jezus is ons genadig. Het Oude Testament is vervuld door Christus Jezus. Jezus Christus woont in ons. Wij leven volgens het Nieuwe Testament. Wij zijn gefocust op de Heere Jezus Christus. Wij zijn mede-opgestaan met Jezus’ opstanding. Wij zijn deel van het Koninkrijk van God. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest van God in ons. Wij regeren over onze eigen gedachten. Wij vergeven de ander en wij spreken goede dingen over onze naasten, met Jezus’ hulp, en wij overwinnen het kwaad met het goede van God. Ezechiël sprak leven over de dorre doodsbeenderen en ze kwamen tot leven, evengelijk doen en spreken wij zo. Wij zegenen de ander om ons heen. Hallelujah.

Ezechiël 37, Openbaring 20:6, Romeinen 6:6, Éfeze 5:1, Romeinen 5:1, 2 Korinthe 5:17, Johannes 1:12, Galaten 3:26, 1 Johannes 5:7, 1 Korinthe 9:16, Romeinen 12:14, Romeinen 8:26-28, Hebreeën 8:8-13.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.