Welkom

Dienst op zondag

Op zondag hebben wij een dienst in de Levend Water kerk. De dienst begint om 13:30 en is live te volgen op facebook.

Hierbij de link naar facebook:
Www.facebook Christengemeente Nieuw Leven Almere

Op facebook starten we vlak voor het begin van de preek.

Zondag 26 september 2021 van 13:30 tot 16:30 uur is onze Familiedag met als thema Genade, in de Levend Water kerk in Almere Parkwijk. Deur open om 13:00 uur.


Bijbelstudie elke woensdagavond

De eerstvolgende Bijbelstudie is op woensdag 29 september 2021 om 19:30 uur in de Levend Water kerk in Almere Parkwijk. Deze is live te volgen op facebook. De link staat hierboven.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Doopdienst van zondag 19 september 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 19 september 2021, titel van de preek: “Dopen, ruimte maken voor de Heilige Geest.”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek te beluisteren

Samenvatting van de preek: Dopen, ruimte maken voor de Heilige Geest. 🌿

Met het dopen begraven wij ons oude leven en geven wij de Heilige Geest van God méér ruimte. Jezus was dertig jaar toen Hij gedoopt werd. Na de doop van Jezus, kwam de Heilige Geest in Jezus om Hem te leiden. God houdt van mensen. De vrucht van goed en kwaad heeft bij Adam en Eva de zondaar voortgebracht in de wereld. Met dopen wordt de zondaar afgelegd. Bij onze wedergeboorte ontvangen wij de Heilige Geest Gods. God overtuigt ons om ons te laten dopen. De mens doet dat niet. Als wij de zondaar afleggen, is er ruimte voor de hemel. Ook Jezus Christus had op aarde de Heilige Geest nodig. Jezus heeft het oude verbond omgebogen naar het Nieuwe Verbond. Wij wandelen met het Nieuwe Verbond van de Heere Jezus. Niet meer het oude verbond: voor wat hoort wat, maar nu wel het Nieuwe Verbond: ontvang genade om niet, gratis. Wij zijn een tempel van God waar de Heilige Geest in woont, Die ons tot onze bestemming brengt. God wil ons zegenen met Zijn agenda voor ons. Jezus is niet gekomen om te oordelen. God heeft het Nieuwe Verbond met ons gesloten: Jezus rekent ons de zonden niet meer toe, Hij is ons genadig. De Genade Gods is in ons, en Die voedt ons op. De Heilige Geest gaat ons vóór, en Die haalt bij ons de goddeloosheid en wereldse begeerten weg. Wij vertrouwen op en geloven in onze opgewekte Heere Jezus Christus, Die ons genadig is en Zich manifesteert in ons leven. God geeft ons datgene wat ons op onze bestemming brengt. God is de heilbrengende Genade. De dopelingen zijn ontspannen voor hun doop. De zondaar in ons laten wij los bij onze keuze om ons te laten dopen door onderdompeling in het watergraf. God zegent de dopelingen in Jezus’ Naam. Jezus reinigt ons bij onze doop, de tempel van God. God is een machtig God, de Koning der koningen en de Heere der heren. De Heilige Geest heeft in ons leven de boventoon, na onze doop. Hallelujah.

Matthéüs 21:12-17, Éfeze 2:10, Johannes 3:17, Titus 2:11-14, Ezechiël 34:25-31, Matthéüs 14:24-33.


Dienst van zondag 12 september 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 12 september 2021, titel van de preek: “Dopen, afstand doen van je oude leven”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

Samenvatting van de preek: Dopen, afstand doen van je oude leven. 🌿

Wij zijn overwinnaars over de reuzen in ons leven, dankzij de genade van onze opgewekte Heere Jezus Christus. Dopen is afstand doen van je oude leven, van de zondaar in ons. De zondaar werd geboren in het paradijs toen Adam en Eva verleid waren door de tegenstander, de oude slang. Zij aten van de boom van de kennis van goed en kwaad, waardoor het kwaad de wereld in kwam. Adam en Eva regeerden over zichzelf en de schepping. Jezus Christus is de nieuwe Adam: een Koning van Gods Koninkrijk der hemelen. Jezus was de Eniggeborene en Hij is nu de Eerstgeborene. Wij zijn levende stenen in Gods geestelijke huis, waar Jezus de Hoeksteen in is. Wij volgen Jezus Christus, onze Heere. Er is geen tweede dood voor ons, want wij leven eeuwig, dankzij ons geloof in de Heere Jezus en Gods genade. God wil ons gebruiken in Zijn Koninkrijk. God geeft ons energie, als wij door Hem gebruikt worden. Wij zijn koningen en priesters die regeren over ons eigen gevoel en de zaken die God ons toevertrouwd heeft. Wij zijn in de wereld, maar niet meer van de wereld. Christus Jezus leeft in ons; dit geloven wij, dit nemen wij aan als waarheid. Wij zijn rechtens vrij van de zonde, door Jezus’ genade voor ons mensen. De tegenstander is uit de hemel gegooid. Wij begraven de zondaar in ons leven in het watergraf, als dopeling. Wij leven in nieuwheid des levens. De dopelingen gaan met Jezus het graf in. Jezus Christus was drie dagen in het graf om te prediken tegen de gelovigen van het oude verbond in het dodenrijk, om te vragen wie met Jezus wilden mede-opstaan uit het graf en te gaan naar het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God. Wij zetten de Genade centraal in ons nieuwe denken. Jezus was en is zonder zonden. Jezus was een zondaar zonder zonden, omdat Hij geboren was uit Maria, ook een zondaar. Daarom liet Jezus Zich dopen door onderdompeling om de zondaar te begraven. God wil dat wij diep beseffen dat wij opgestaan zijn met Jezus Christus, door ons geloof in de Heere Jezus en Zijn genade. God de Rechter heeft ons vrijgesproken van schuld. Jezus rekent ons de zonden niet meer toe. Ezechiël 34 is in vervulling gegaan aan het kruis op Golgotha en Pasen. Wij zijn hemelburgers. Wij zijn vrij van elke aanval van de tegenstander, de duivel. Wij blijven rechtens vrij van de zonden. God geeft zegenbrengende regens. Wij laten Christus Jezus in ons werken. Wij worden geleid door de Heilige Geest van God in ons leven, omdat wij ons volledig hebben overgegeven aan onze opgewekte Heere Jezus Christus in geloofsvertrouwen. God werkt door in het natuurlijke, nadat wij geestelijk door Jezus Christus veranderd zijn. God openbaart wat precies zonden zijn; wij doen dat niet. Wij zijn lid van de Gemeente van Christus Jezus. Wij zijn vrij in ons denken, vrije denkers, waarbij wij niemand veroordelen en/of oordelen. God is er voor ons. De tempelreiniging door Jezus geschiedt bij onze doop door onderdompeling in het water. Wij zijn de tempel van God, vanaf onze wedergeboorte, vanaf het moment dat wij geloven in de Heere Jezus. Hallelujah.

Genesis 1:26, Johannes 18:36, Johannes 1, 1 Petrus 2:4-5, Openbaring 20:6, Galaten 2:20, Romeinen 6:3-5, Hebreeën 12:22-24, Ezechiël 34:25-28, Kolossenzen 2:15, Éfeze 2:6, Ezechiël 36, Matthéüs 21.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.