Financieel verslag 2021

Algemeen:

Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen mijn naam is Ferry Kint per 1 januari 2021 de nieuwe penningmeester van onze gemeente. Ik wil graag mijn dank en waardering uitspreken naar Thea en Reinder Tasma voor hun jaren lange inzet als penningmeester(s). De overdracht is soepel en probleemloos verlopen.

In het overzicht zien we bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk ontvangen of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag wat begroot was en de werkelijke bedragen.

Door de Covid pandemie was 2021 net als 2020 een speciaal jaar met enkele broeders en zusters die in mindere en meerdere mate door COVID 19 getroffen zijn. Op dit moment lijkt het langzaam de goede kant op te gaan.

Ook met betrekking tot de inkomsten zetten de tendens van 2020 zich in 2021 voort, Maar door het afschalen en stopzetten van gelden aan projecten en minder kosten voor b.v. gastsprekers etc. bleven de inkomsten en uitgave goed in balans.

Ook hadden we een financiële meevaller van €2530,– door terugbetaling van teveel betaalde koffiegelden aan de verhuurder in 2020, deze meevaller is verrekend met de huur van januari, februari en maart 2021.

Het saldo primo 2021 was € 3277,47 en het saldo per Ultimo bedroeg € 7009,28 dit eindsaldo is weer ons beginsaldo voor 2022.

Wat verder opvalt is dat het grootste deel van onze inkomsten 72% opgeslokt wordt aan huur van de zaal. Door het lagere kerkbezoek en de opkomst van het online volgen van de zondagdienst is dit een ontwikkeling die we het komende tijd moeten volgen en met elkaar moeten bespreken.

UITLEG VERSCHILLENDE CATEGORIEËN IN DE BEGROTING:

Inkomsten:

• Giften
Liefdegaven en giften.


Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren) en de ESA (Evangelisch Contact Almere).
• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente .
• Diverse uitgaven
Dit zijn uitgaven die niet onder een andere categorie vallen.
• Dopen/Trouwen/Begraven
Er zijn 2 doopdiensten geweest, 1 keer bij het zwembad en 1 keer bij de Wegwijzer.
Verder fotoboeken voor dopelingen van doopdienst.
• Familieactiviteiten
Dit jaar in september gemeente samenkomst gehouden.
• Gastsprekers
Vanwege Corona hebben we alleen in oktober een gastspreker ontvangen
• Huur
Huur voor de samenkomsten op zondag en de woensdagavond.in januari, februari geen huur en maart een lagere huur i.v.m. verrekening creditfactuur 2020.
• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer.
• Kerst
Uitgaven maaltijd bij de kerstdienst. Dit jaar niets op geboekt
• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.
• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.
• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor project en project in Ghana. Deze giften zijn in april stop gezet vanwege mindere financiële mogelijkheden en bij gebrek aan verantwoording vanuit de projecten.
• Techniek/Muziek
Aanschaf microfoon en draadloze-InEar zender t.b.v. opname dienst Facebook/YouTube. microfoons.
• Verzekering
Maandelijkse premie verzekering.
• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen voor speciale projecten. Dit jaar niets op geboekt.