Fundamenten studie hoofdstuk 2

Wedergeboorte

Het eerste begrip wat we in deze studie gaan behandelen is de "wedergeboorte". Je vraagt je misschien af waarom beginnen we niet gelijk met het fundament beginnen? Het antwoord is heel duidelijk.
Dit is het allereerste wat er in je leven moet gebeuren. We kunnen alle pijlers van het fundament uitvoerig behandelen, maar als er geen wedergeboorte heeft plaats gevonden, dan blijven dit alleen maar woorden en wordt het geen fundament in je leven. Wedergeboorte is de allereerste stap. Het is God die een handreiking doet naar jou. In Johannes 15 vers 16 staat het volgende:

"Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam."

In de inleiding hebben we al behandeld wat Gods oorspronkelijke plan was en dat er door de zondeval een kloof was ontstaan tussen de mens en God (Jesaja 59:1-2). Wat ook duidelijk is geworden, is dat deze enorme kloof niet op een menselijke manier te overbruggen valt. We weten, dat door het herstelplan van God, Hij iedereen de mogelijkheid heeft gegeven om deze kloof te overbruggen. Hij heeft uit onvergankelijke liefde voor de mens Zijn eigen Zoon Jezus gegeven om aan het kruis te sterven voor onze zonden en zo is een weg gebaand naar Hem toe. Jezus zegt over zichzelf het volgende in Johannes 14 vers 6:

"Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Alleen door de wedergeboorte, oftewel het aannemen van Jezus als je Heer en Verlosser is de weg open naar God. Het mooie hiervan is dat deze weg al 2000 jaar open is en ook voor altijd open zal blijven, want het is Gods verlangen dat iedereen deze weg zal vinden (zie 2Petr. 3:9).

Laten we maar eens gaan lezen wat Jezus zelf over de wedergeboorte zegt in Johannes 3:1-21. In vers 3 staat:

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien."

De wedergeboorte is dus de sleutel om het Koninkrijk van God binnen te komen. Hoe gebeurt een wedergeboorte? In vers 5 staat:

"Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan."

Hier zien we dat de wedergeboorte een geestelijke geboorte is. Je wordt een nieuwe schepping door Jezus Christus (2Kor. 5:17). Je naam wordt opgeschreven in het boek des levens.

Aan de hand van een gelijkenis in Johannes over de ware wijnstok gaan we nog een keer naar de wedergeboorte kijken. Voor je verder gaat lees eerst Johannes 15:1-8 eens door.

Uit de eerste twee verzen wordt duidelijk dat Jezus de wijnstok is, wij de ranken en God de landman. Wanneer je wedergeboren wordt dan begint je nieuwe leven als een rank aan de wijnstok. In vers 4 zegt Jezus: "Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.". Je bent nu geheel afhankelijk geworden van de wijnstok, alle voedsel krijg je via hem. Als rank heb je voedsel nodig om te groeien. Dit eerste voedsel is wat de schrijver van de Hebreeën brief noemt het eerste onderwijs aangaande Christus. Dit voedsel helpt je om uit te groeien tot een volwaardige rank die vrucht gaat dragen. Want we hebben net gelezen in vers 16 dat je daarvoor geroepen bent. Om vrucht te dragen. Je zult ook gaan merken dat je als rank niet verwildert, want een goede landman zal de ranken op tijd snoeien zodat je vrucht blijft dragen en doordat je wordt gesnoeid zullen er ook grotere vruchten gaan groeien.

Wanneer er nog geen "wedergeboorte" is geweest in je leven, dan is dit de handreiking die God naar je doet. Gods liefde voor jou is zo groot dat Hij ook jou nu de mogelijkheid geeft om een kind van Hem te worden. Het enige wat je moet doen is Jezus toelaten in je hart, Hem accepteren als je Redder en Verlosser. Je kunt dit doen door het onderstaande gebed uit te spreken.

God in de Hemel ik kom tot U.

Ik weet en belijd dat ik een zondig mens ben.

Ik ging mijn eigen weg en miste daardoor het doel in mijn leven.

Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, zijn leven gaf voor mijn zonden.

Zijn bloed kan mij redden.

Vergeef mij Vader mijn zonden en het gaan van mijn eigen weg.

Ik heb hier berouw over.

In geloof ontvang ik nu Uw Zoon Jezus Christus als redder.

Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt en ik vertrouw mijn hele leven aan U toe.

Ik geloof dat ik nooit meer de oude zal zijn.

In Jezus naam.

Amen.

Dit is je wedergeboorte. Je hebt nu je leven aan Jezus gegeven, je zonden zijn vergeven en je bent vrijgekocht door het bloed van Jezus. Vanaf nu zal alles veranderen. Je zult gaan merken dat er een God is die om je geeft. Er is nog één belangrijk ding wat je moet doen. Wat je zojuist gedaan hebt moet je met mensen in je omgeving delen. Bel ons op of stuur een email zodat we samen deze vreugde kunnen delen.

Deel dit bericht op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.