Wat geloven wij?

De geloofsbelijdenis Christengemeente Nieuw Leven Almere

De eenheid van God:

De eenheid van God (Deuteronomium 6:4),  de Schepper van hemel en aarde (Genesis 1), de Verlosser van de mensheid (Jesaja 43:11), Zichzelf geopenbaard als drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest (1 Johannes 5:7).

De geïnspireerde geschriften

De Bijbel is Gods onfeilbaar Woord, de geschriften zijn door Hem geïnspireerd en zijn de openbaring van Hem aan de mensen (2 Timoteüs 3:15-17, 1 Tessalonicenzen 2:13, 2 Petrus 1:20-21).

De Godheid van de Here Jezus Christus

De Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon (Johannes 3:16); ontvangen van de Heilige Geest (Lucas 1:35) en geboren uit de maagd Maria, is gestorven aan het kruis voor onze zonden, lichamelijk opgestaan uit de dood, verschenen aan Zijn discipelen (1 Korintiërs 15:1-5), opgevaren naar de hemel (Handelingen 1:9) en zit nu aan de rechterhand van God de Vader, waar Hij voor ons bidt en pleit (Romeinen 8:34).

De Godheid van de Heilige Geest

De Heilige Geest is de Trooster (Johannes 15:26, 16:7), beloofd door de Here Jezus en gezonden door de Vader, de naprediker (Johannes 14:26) van het Woord, die ons leidt en Gods eeuwige bedoelingen (Johannes 16:13) aan ons bekend maakt.

De val van de mens door zonde

De mens is door God volmaakt geschapen (Genesis 1:26), maar door de zondeval (Genesis 3) is er een scheiding gekomen tussen God en de mens (Jesaja 59:1-2).

De redding van de mens

Door het bloed van Jezus Christus (Efeze 1:7), het volmaakte offer, is er de mogelijkheid voor de mens om gered en verlost te worden van de macht van zonde. Niet door werken, maar door geloof in Hem alleen (Efeze 2:8-9).

De gemeente

De gemeente is het universele lichaam van Christus. Alle ware gelovigen maken deel uit van dit lichaam (Romeinen 12:4-5) en de Here Jezus zelf is het hoofd (Efeze 1:22-23). Dit lichaam kwam tot leven op de eerste pinksterdag door de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2).

Het fundament van de gemeente

Het fundament van de gemeente wordt gevormd door de apostelen en profeten, en de Here Jezus Christus zelf is de Hoeksteen (Efeze 2:19-22).

De doop in de Heilige Geest

Voor een ieder, die de Here Jezus Christus als zijn persoonlijke verlosser heeft aangenomen, is er de doop in de Heilige Geest. Het spreken in tongen wordt gezien als een gevolg van de vervulling met de Heilige Geest (Handelingen 2:4, 10:44-46).

De geestelijke gaven

Naast het spreken in tongen zijn er nog andere uitingen van de Heilige Geest. Deze geestelijke gaven worden door de Heilige Geest aan een ieder in het bijzonder toebedeeld en zijn gegeven tot welzijn van allen (1 Korintiërs 12:4-11).

De vijfvoudige bediening

De vijfvoudige bediening; de apostel, profeet, herder, leraar en evangelist, is door de Here Jezus Christus gegeven aan de gemeente om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon (Efeze 4:11-14).

De grote opdracht

Iedereen die vervuld is met de Heilige Geest heeft kracht ontvangen (Handelingen 1:8) om getuige van de Here Jezus Christus te zijn, om de natiën tot Zijn discipelen te maken, te dopen en te onderrichten in het Woord van God (Matteüs 28: 18-20).